Barwy do modelu Mi-17

Cze¶æ
czy kto¶ wie jakie farby Humbrol i w jakich proporcjach nale¿y zmieszaæ, aby
uzyskaæ nastêpuj±ce barwy (wed³ug normy Federal Standard FS595a):
- FS34255
- FS36360
barwy te s± jednymi z barw, jakie by³y u¿ywane na ¶mig³owcach Mi-17 z 37P¦T
w £êczycy. S± mi potrzebne do pomalowania modelu Mi-17 w³a¶nie z £êczycy :-)
Pozdrawiam
Piotrek
Reply to
Piotrek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.