czy ktoś pływa w W-wie i gdzie, kiedy?

Loading thread data ...

Jutro wybieramy sie z kolega do parku na moczydle (wola). Bedziemy oplywac nowy wynalazek.

Reply to
PJ

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.