Discus - tania makieta z wimarexu - "come back" tematu

ostatnio uda³o mi siê zrobic trochê zdjêc Discusa, którego zanaby³ mój
kumpel (zd¹¿y³ na pierwszy rzut :-) ):
formatting link

Moja "zgrubna" opinia jest taka - owszem, jest trochê niedoróbek i baboli,
ale za trzy stówy, to zamykac oczy i brac :-)
Osbiscie, jak siê pojawi¹, biorê :-)
Najbardziej widocznymi wadami (pewnie tego egzemplarza, a nie wszystkich) s¹
b¹ble powietrza pod pokryciem w okolicach jednego z wingletów (poza tym
pokrycie skrzyde³ bez zastrze¿eñ), jedna z lotek wychyla siê nieco za ma³o w
górê, no i niedbale "napackana" ¿ywica w okolicach wrêg.
Kumpel, o niebo lepszy ode mnie w modelarskie klocki, ocenia go bardzo
wysoko, potwierdza wadê w postaci zbyt wiotkiej rurki na bagnet i mo¿e nieco
za cienko po³o¿onego laminatu w kad³ubie. Ju¿ w planach jest (co widac na
fotach w postaci wyciêtych z papieru formatek) dolaminowanie jednej-dwóch
warstw, oraz zamontowanie chowanego podwozia (na fotach widac wykopany z
szuflady zrobiony ³adnych parê lat temu prototyp).
Reply to
batched
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.