RC tania balsa

Witam Cia³o Grupowiczne :) (czy jako¶ tak)
Gdzie w Warszawie jest najlepsza, a gdzie najtañsza balsa?
PozdrOw SkazOo
PS Mile widziane hybrydy w stylu dobra i tania :)
Reply to
Skazoo o2
Loading thread data ...
Widzê ¿e trafi³em tam wcze¶niej ni¿ post na grupê, ale i tak wywioz³em od nich pó³ tartaku w deskach :P Balsa jest znakomita !!!. Sprê¿ysta, nie kruszy siê, ¶rednio twarda. A i cena jest najni¿sza jak± uda³o mi siê znale¼æ w Warszawie. PozdrOW SkAzoO
Reply to
Skazoo o2

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.