Graupner-MC-10

Witam !!!
Czy prawd± jest ¿e MC-10 posiada jakie¶ nowe oprogramowanie zawieraj±ce
mixery V i Delta. ???
tu co¶ jest na ten temat ale nie znam niemieckiego a w wersji angielskiej
nie ma tego zapisu :))
formatting link
pytanie czy naby³ ju¿ kto¶ i mo¿e wyraziæ swoj± opiniê nt OPTIC 6 ??
Je¿eli tak to poproszê o opiniê ..
Bede wdziêczny za pomoc.
pozdr xArEs
Reply to
xArEs
Loading thread data ...
Akurat dzisiaj mia³em przez chwilê Optica w rêce. Wydaje mi siê ¿e to jest zoptymalizowane pod wzglêdem ergonomii, kolejne wcielenie Eclipsa. Ten sam wy¶wietlacz, bardzo podobny uk³ad przycisków. Obudowa nie jest tak udziwniona, zmiast czarnej jest grafitowa - w moim odczucie bardzo estetyczna i praktyczniejsza np. w transporcie. O ile Eclipse jest naje¿ony d³uga¶nymi prze³±cznikami to w Opticu s± to du¿o fajniejsze prze³±czniki przesuwne z krótkim uchwytem. Nie pamiêtam których, ale jest ich chyba trochê mniej. Dwa potencjometry z ga³kami umieszczone w Eclipsie przy antenie tutaj s± jako d¼wigienki z grzechotk± wyprowadzone w zag³êbieniach po bokach obudowy, tak ze palce same do nich wskakuj±. Trymery te¿ wydaja siê byæ bardziej dopracowane mechanicznie. Przejrza³em pobie¿nie menu - s± jakie¶ dwa nowe polecenia, okroili dowolne miksery z 5 do 2 sztuk. To co przegl±da³em to by³ chyba tryb samolotowy - ju¿ nie chcia³em przestawiaæ calej aparatury obcemu cz³owiekowi i nie ogl±da³em trybów szybowcowych i ¶mig³owowych. W CSM maj± j± za rzad wielko¶ci 800z³ (nie pamiêtam dok³adnie) i my¶lê ¿e jest warta tych pieniêdzy.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Dnia Mon, 17 Jan 2005 18:42:38 +0100, "xArEs" <xares@_WYTNIJTO_op.pl> napisal:
=>Witam !!! =>Czy prawdą jest że MC-10 posiada jakieś nowe oprogramowanie zawierające =>mixery V i Delta. ??? =>tu coś jest na ten temat ale nie znam niemieckiego a w wersji angielskiej =>nie ma tego zapisu :)) =>
formatting link
pytanie czy nabył już ktoś i może wyrazić swoją opinię nt OPTIC 6 ?? =>Jeżeli tak to poproszę o opinię .. =>Bede wdzięczny za pomoc. => =>pozdr xArEs =>
Co do MC-10 Juz Ci odpisalem ale odpowiem dla potomnych :).Ten ktory ja posiadam ma mixery do delty i motylka, dodatkowo posiada mixer lotki+ster kierunku.
--------- pozdro600 gg:1355323
Reply to
Tomasz 'VidlaK' Korpas
Dziêki !! ne wiem tylko co to jest CSM :)))
pozdr xArEs
Reply to
xArEs
Po raz kolejny dziêki :))))
xArEs
Reply to
xArEs
Centralna Slkadnica Modelarska - sklep modelarski w Wawie.
Reply to
Doman

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.