Jakie czary ?

Jakie czary bêd± najskuteczniejsze do fabrycznie nowego
silnika MVVS 4,6 ccm z ModelMaking ?
Silnik nowy z oryginaln± ¶wiec± . Panel do ¶wiecy ok.
bo rozgrzewa siê do pomarañczowo - czerwona .
Paliwo 80 / 20 bez dodatku nitro .
¦róba sk³adu mieszanki 1,2 mm , próbowa³em od 1 do 2 mm.
¦róba wolnych - wszystkie mo¿liwe regulacje .
Paliwo dop³ywa prawid³owo zbiornik lekko powy¿ej ga¼nika .
Czyli wszystko w/g instrukcji tylko nie chce chodziæ , tzn.
zapala popracuje kilka sekund : od 2 do 15 i ga¶nie .
Mêcze siê tak ju¿ dobre 10 godzin.
Oczywi¶cie przeczyta³em artyku³ o docieraniu i uruchamianiu
silnika z modelarstwo.org.pl i wszystkie inne .
Wypróbowa³em ró¿ne czary :
Tfu Tfu na psa urok...
O ¿esz ty w karter kopany ...
itp.
Czy s± jeszcze jakie¶ inne czary ?
Pomo¿ecie ?
Zbyszek
Reply to
Zbyszek S.
Loading thread data ...
Jakie śmigło ? A śruba od reg. mieszanki to ile obrotów odkręcona? Bo te milimetry to jakoś mi nie przemawiają... Zbiornik powyżej gaźnika, czy poziom paliwa w zbiorniku ? Czy jak zapali na te kilka sekund to wchodzi na wysokie obroty bzycząc jak pszczółka i wtedy zdycha, czy popyrkuje kaszląc i prychając ? Jaką "konsystencję" ma dym z tłumika?
Reply to
Piotr Konopka
10 x 4
ok 2.5 obrotu
poziom paliwa ok. 5 mm powy¿ej dyszy
Wchodzi na ¶rednie obroty jak pszczó³ka nie reaguje na otwarcie przepustnicy raczej " lubi" niewielkie otwarcie . D³awi siê przy próbie " pe³ny gaz "
No w³a¶nie z t³umnika cieknie gêsta piana chyba rycyny z paliwa .
Reply to
Zbyszek S.
Jeśli to nówka, to nie wkręcaj go od razu na wysokie obroty. Spróbuj zapalić przy otwarciu przepustnicy na 1/3 - 1/2, igła na 2.5 obrotu tak jak masz, śrubka od niskich otwarta na 2/3 i jak zapali to nie dodawaj gazu, tylko daj mu pochodzić na średnich obrotach. Jeżeli nie zgaśnie, to daj mu wypalić cały zbiornik. Jeżeli silnik będzie pracował równo, to możesz nawet trochę odkręcić iglicę (2-4 ząbki) żeby zaczął "czterotaktować". Z tłumika powinieneś mieć zdecydowany dym. Może trochę pluć niespalonym olejem - to normalne.
Może trochę go przelałeś przy próbach. Wykręć świecę, obróć cylindrem w dół, wylej nadmiar paliwa z korpusu oraz z tłumika, poskręcaj i spróbuj jeszcze raz.
Reply to
Piotr Konopka
............................................................................ .Je¿eli silnik
1.Tak w³a¶nie próbuje i zapala , chwilê pochodzi i gdy chce gasn±æ przytykam palcem wlot gaznika , to go pobudza i po 3-5 sekundach muszê powtórzyæ d³awienie dop³ywu powietrza . Wygl±da na zbyt du¿o powietrza w mieszance , czyli " uboga mieszanka " , ale regulacja ¶ruby sk³adu mieszanki powoduje , ¿e wogóle nie chce zaskoczyæ . 2. Z t³umika dym jest zupe³nie bezbarwny , czyli wogóle nie dymi . 3. Jedyne , co mi przychodzi do g³owy , to zastosowaæ na w³ocie powietrza co¶ w rodzaju przepustnicy , tak aby silnik pracowa³ ca³y czas " na ssaniu " Zbyszek
Reply to
Zbyszek S.
E nie - to zakręć na maxa tą śrubkę od niskich obrotów i zobacz... A czy jak odkręcisz iglicę o jeden-dwa ząbki to już nie zapali ? Wygląda, jakby za uboga mieszanka była...
Nie - to bez sensu - do tego są przecież regulacje. A skąd jesteś - może ktoś mieszka w pobliżu i Ci pomoże. Zawsze co dwie głowy... Aha - czasami paliwo bywa...hmm...różne...
Reply to
Piotr Konopka
=============================== To ju¿ chyba tylko to " ró¿ne " paliwo pozostaje..... Jutro kupie nowe , bo nadal z t³umika cieknie piana przypominaj±ca brudn± spienion± ¶mietanê. Mo¿e to jest przyczyn± - paliwo to POWER 20/80 produkcji czeskiej , ale z listopada 2003 r. Zbyszek
Reply to
Zbyszek S.
Witam
Jakies dwa miesiace temu docieralem MVVS'a 12.7cc i praktycznie ruszyl ladnie na ustawieniach fabrycznych. Ale to co mnie zdziwilo to mocne pasowanie w gornym punkcie zwrotnym ( w porownaniu do mojego OS'a 6.5cc).
i to jest bardzo dziwne - tak byc nie powinno, tylko bialy dym - to moze wskazywac na niezbyt dobre paliwo Natomiast w pierwszych uruchomieniach przy docieraniu zauwazylem ze silnik pracowal krotko i gasl jak sie podgrzal. Po kilku takich krotkich uruchomieniach zaczal pracowac w dluzszych okresach
to ze jest z listopada 2003 to nie powinno przeszkadzac - mailem paliwo (Roga Tech.. 7% Nitro) ktore przelazalo okolo 3 lata (trenerka mialem w kilku "malych" remontach) i po tym czasie jak go uzywalem w modelu akrobata silnik OS6.5cc pracowal bez zarzutu. Najlepiej jakby ktos Ci pomogl jakis modelarz blisko mieszkajacy. Pierwsze uruchomienia sa dosyc wazne.
Marcin
Reply to
Marcin Gosciminski
Dnia Mon, 5 Jul 2004 16:22:37 +0200, Zbyszek S. snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał:
A nie masz zapchanego gaznika ???
Andrzej
Reply to
A.Kostkiewicz
Mvvs-y tak maj±, ¿e pasowanie fabryczne w GPZ jest bardzo ciasne. W moim 3,5 ccm ba³em siê przekrêciæ wa³em - takie mia³ du¿e opory. Zastanawia³em siê na rozebraniem silnika i szlifowaniem t³oka. W koñcu odwa¿y³em siê i obficie smaruj±c lekkim olejem zacz±³em krêciæ wa³em rêcznie "na si³ê". Po pól godziny krêcenia by³o ju¿ lepiej. Potem nastêpne pó³ godziny krêci³em wa³em za pomoc± wiertarki elektrycznej (ci±gle smaruj±c olejem). Pierwsze odpalenia by³y takie jak opisywane przez kolegê, kilka sekund pracy i stop. Po ka¿dym odpaleniu chodzi³ coraz d³u¿ej. T³ok po zagrzaniu siê (i rozszerzeniu) zaczyna³ chodziæ tak ciasno, ¿e zatrzymywa³o to silnik. Do¶æ szybko jednak doszed³ do formy. Potem tradycyjne docieranie. Motor chodzi 4-ty sezon jak pszczo³a. Kompresja jest rewelacyjna do dzi¶. Motor chodzi w akrobacie 1,2 m ze ¶mig³em 8x6. Mam te¿ drugiego mvvs-a wielko¶ci 10 ccm. Dosta³em go ju¿ dotartego. Z nim to z kolei inna historia (problem z ga¼nikiem).
Je¿eli masz "plucie" olejem z wydechu, to jest OK. Mêcz go dalej, a bêdzie coraz lepiej. T³ok stopniowo bêdzie siê spasowywa³ przy coraz wy¿szej temperaturze. No i ca³y czas mów do niego ³agodnym g³osem ;)
Iglicê wolnych obrotów narazie ustaw w/g instrukcji, pó¼niej ni± siê zajmiesz. G³ówna iglica u mnie jest otwarta 1 i 1/4 obrotu. Na 2 obrotach mój jest mocno przelany. T³umik mam standardowy i instalacjê paliwow± ci¶nieniow±.
Paliwko raczej masz dobre.
MarekK
Reply to
Marek Kowalski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.