[RC] Problem z silnikiem spalinowym

Witam,
Po zimie nie mogê doj¶æ do ³adu z silnikiem w ¶mig³owcu Raptor.
Jest to silnik Thunder Tiger 6,5 ccm, który do tej pory sprawowa³ siê
doskonale i nie mia³em z nim najmniejszych problemów.
Obecnie co ok. kilkadziesi±t sekund model bêd±c w zawisie dostaje wysokich
obrotów, aby po sekundzie - dwóch wszystko wróci³o do normy.
Próbuj±c wyizolowaæ problem od³±czy³em governor (regulator obrotów), ale bez
zauwa¿alnej poprawy. Wymieni³em przewody i oczy¶ci³em filtr paliwa,
sprawdzi³em szczelno¶æ zbiornika oraz czy wylot ci¶nieniowy z t³umika nie
jest zapchany. Objawy nie ust±pi³y.
Kupi³em nowe, ¶wie¿e paliwo (takie samo, jak do tej pory).
Wymieni³em ¶wiecê na now±.
Zacz±³em podejrzewaæ, ¿e silnik dostaje "lewe" powietrze, rozebra³em i
oczy¶ci³em ga¼nik.
Ga¼nik wpasowa³em szczelnie w korpus silnika, ale co ciekawe wykry³em
przedmuch. Okaza³o siê, ¿e czê¶æ powietrza mo¿e przechodziæ przez przednie
³o¿ysko.
I tu pytanie: czy powietrze (nawet w niewielkiej ilo¶ci) ma prawo dostawaæ
siê do silnika przez ³o¿ysko (lub szczelinê wa³ - ³o¿ysko, sam nie wiem)?
Dla porównania sprawdzi³em jak to jest w nowym OS Max, tam przedmuchu nie
by³o. Ale to jeszcze o niczym nie ¶wiadczy.
A mo¿e zasugerujecie inne rozwi±zanie problemu.
Reply to
Wojciech Komorniczak
Loading thread data ...
Niemal niewidzialny paproszek w dolocie paliwa w ga¼niku. Dok³adnie przeczy¶æ rozpylacz w ga¼niku(miedziany drucik bo stalowy mo¿e rozkalibrowaæ otwór. Wyczy¶æ potencjometr serwomechanizmu silnika . Wczoraj znalaz³em to samo zjawisko-przy pewnych po³o¿eniach popychacza gazu serwo dostawa³o dodatkowy ruch i zmienia³o po³o¿enie przepustnicy. Przegl±dnij luzy na popychaczu.
Przedmuch przedniego ³o¿yska raczej objawi siê wyciekiem paliwa -uczczelnij jakim¶ czym¶ (Loctite)
Reply to
Roman B
Witam,
Dziêki za porady. Wygl±da na to, ¿e pomog³o.
Wygl±da na to, ¿e to w³a¶nie by³o przyczyn±. Wymy³em dok³adnie ga¼nik ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozpylacz i teraz ju¿ wszystko jest OK.
To serwo jest zawsze dok³adnie sprawdzane przeze mnie, bo jest pod³±czone do governora i jako takie pracuje znacznie ciê¿ej ni¿ typowe serwo sterowania przepustnic±. Mo¿na to porównaæ do serwa ogonowego pod³±czonego do ¿yra.
W ¶mig³owcu taki zwierz, jak luzy jest na wymarciu. Tu wszystko by³o OK.
paliwa -uczczelnij
Tu faktycznie chyba spanikowa³em, bo nie ma ¿adnego wycieku paliwa. £o¿ysko jest suche, brak ¶ladów wyciekaj±cego oleju. Chocia¿ powietrze przechodzi. Ale czyta³em na
formatting link
o tym, ¿e w czasie pracy silnika si³a od¶rodkowa wraz z olejem tworzy co¶ w rodzaju uszczelki zabezpieczaj±cej przed wydostawaniem/dostawianiem siê powietrza do/z silnika.
Teraz jest ju¿ dobrze, ale taki rozregulowany silnik w ¶mig³owcu potrafi doprowadziæ do ob³êdu: model zachowywa³ siê tak, jakby wirnik by³ zupe³nie niewywa¿ony: jakie¶ drgawki, bujania. Szuka³em przyczyny w luzach sterowania tarcz± i g³owic±, a tu g³upi paproch w ga¼niku... eh.
Reply to
Wojciech Komorniczak
Witam,
A może pomyśleć filrze paliwa z gęstszą siatką - bo zakładam, że filtr masz....
Reply to
Staszek z Gdyni
Filtr mam i to podwójny: rzadka siatka z odstojnikiem na gruby syf i gêsta siatka na te drobne paskudztwa. Problem mo¿e byæ gdzie indziej: zanim wystartujesz ¶mig³owcem musisz rozpêdziæ wirnik do obrotów docelowych (dla silnika jest to jakie¶ 15 tys. obr/ min). Spodziewam siê, ¿e startuj±c z trawy (lub czegokolwiek zawieraj±cego cz±stki ziemi) sporo niechcianych rzeczy wpada do ga¼nika. Tu by siê raczej przyda³ filtr powietrza lub przeno¶ne pole startowe w postaci np. p³yty tekpolu mocowanej ¶ledziami do gruntu (he, he taka to my¶l na gor±co).
Reply to
Wojciech Komorniczak
Ciekawe, czy dałoby się w heli zastosowac podobny filtr na gaźnik jaki stosują samochodziarze... Chodzi mi to po głowie, bo gdzieś w planach bliższych lub dalszych jest poduszkowiec z silnikiem spalinowym. A poduszkowiec to producent ogromnej chmury kurzu :)
Reply to
Piotr Konopka
W ¶mig³owcach, które widzia³em nie bardzo. Chodzi o to, ¿e jest bardzo ma³a odleg³o¶æ pomiêdzy ga¼nikiem a ¶cian± tunelu nawiewu powietrza. Ga¼niki w silnikach do heli s± te¿ chyba tak zaprojektowane, aby z tego ukierunkowanego strumienia powietrza czerpaæ, wiêc przebudowa ¶ciany tunelu nie wchodzi w grê, bo powietrze by³oby pobierane z obszaru o ci¶nieniu "tylko atmosferycznym" nie zwiêkszonym przez przep³ywaj±cy szybko strumieñ powietrza.
Reply to
Wojciech Komorniczak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.