Jakie smiglo do 480???

Jakie zaproponowalibyscie smiglo do 480-tki z przekladnia 3:1???
Reply to
Tomek
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Tomek" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:d3hg6m$jfp$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Tomek!!!
Jaki model ( waga ), jak± szybko¶æ, jakie baterie, - wrózki jeszcze nie wróci³y z wycieczki
Sprawdzaj tu:
formatting link

Reply to
buwi777

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.