Maska do Diablotina XL (??)

Witajcie!
potrzebujê os³onê silnika do Diablotina XL ( 2,2 m ). Czy nie wiecie, kto ma
stosowne formy i móg³by dla mnie tak± wykonaæ, lub w którym sklepie takow±
dostanê ??
Pozdrowienia,
Tomek
Reply to
Vex
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.