Minusik dla Toni Clark

Pierwszy kontakt pó³ roku temu:
Po 20 min. pracy zepsu³a siê wtyczka od Easy Start System. Kupiona z drugiej
rêki, wiêc gwarancja nie obowi±zuje. Ostatecznie ustalili¶my, ¿e przy¶lê do
nich - sprawdz±, czy uznaj± gwarancjê. Wys³a³em, po dwóch tygodniach zapyta³em,
czy dosz³o. Dosta³em odpowied¼, ¿e przepraszaj± maj± chorych ludzi i za³atwienie
trochê potrwa. Ok. Po jakim¶ czasie dosta³em odpowied¼, ¿e naprawiæ siê nie da -
muszê kupiæ nowy komplet. Zgodzi³em siê, obiecali przys³aæ rachhunek. Rachunek
przyszed³ poczt± (!) po jaki¶ 10 dniach. Po nim u¿ posz³o sprawnie (jakie¶ 2
tygodnie i mia³em sprawny sprzêcik).
Podsumowanie:
Ca³a operacja trwa³a 1.5 miesi±ca (!) bez ¿adnej zw³oki z mojej strony. Koszt
ca³kowity walniêtej wtyczki ok. 300 z³ - zbyt wysoki.
Drugi kontakt teraz:
16 dni temu zamówi³em kilka czê¶ci. Zaraz dosta³em odpowied¼, ¿e natychmiast
prze¶l± rachunek do zap³acenia (pewnie znowu poczt±). Dzi¶ wys³a³em maila, co z
rachunkiem. Dosta³em odpowied¼, ¿e przepraszaj±, ¿e ludzie chorzy (znowu!) i ¿e
wy¶l± jak tylko dadz± radê.
Podsumowanie:
Zamówienie czterech gum do ³o¿a silnika i dwóch amortyzatorów znowu bêdzie
trwa³o pewnie z 1.5 miesi±ca, a ca³kowity koszt wyniesie ok. 450 z³.
Podsumowuj±c:
- minus za jako¶æ produktu
- dwa minusy za jako¶æ obs³ugi
- minus za ceny
- dwa minusy dla nadzoru bankowego za koszty przelewów miêdzynarodowych
Gdzies s³ysza³em, ¿e dawny "zachód" gnije z dobrobytu i teraz "nowa Europa"
przejmuje pa³eczkê. Chyba mia³ racjê.
Reply to
LukaszS
Loading thread data ...
U¿ytkownik "LukaszS" snipped-for-privacy@poczta.onet.WYTNIJpl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fi3mlf$lpb$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
no faktycznie kiszka, szczegolnie ze ceny czesci zamiennych drozsze niz do mojej toyoty , skala 1:1 ;)
Reply to
--==Trotyl==--
U¿ytkownik "LukaszS" snipped-for-privacy@poczta.onet.WYTNIJpl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fi3ohj$sgh$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
podkladki pod stablizator amortyzatora, to sie chyba tak nazywa , 15 zl sztuka
46x3.6 = 165 zl :)
formatting link
:D
Reply to
--==Trotyl==--
formatting link
mam takie za³o¿one (po³±czone szeregowo parami: mêski-¿eñski + mêski-mêski) - 60 z³. Ale nie t³umi± do¶æ sprawnie. Te od Toniego s± z bardziej miêkkiej gumy.
Reply to
LukaszS
Te od Toniego s± z bardziej
Toni przecie¿ w opisie ca³ego ustrojstwa jasno napisa³ , ¿e s± z miêkkiej gumy...
Reply to
Roh
Ale¿ ja to wiedzia³em. Nawet u Ciebie mia³em w ³apach te od Toniego. Tyle, ¿e by³em chytry i za³o¿y³em Kavana. Od biedy te¿ mog³yby byæ, t³umi± nie¼le, ale nie jest to idea³. Stery wysoko¶ci na wolnych obrotach wpadaj± w rezonans. Po kilku godzinach pracy wyt³ucze mi serwa. Pomy¶la³em, ¿e jednak wykosztujê siê i spróbujê "firmowe" gumy z amortyzatorami, to mo¿e bêdzie lepiej.
Model jest gotowy. Tylko ³adowaæ akku i mo¿na oblataæ. Jeno zima mnie zasta³a...
Reply to
LukaszS
Ale jaki model???
Marcin
U¿ytkownik "LukaszS" snipped-for-privacy@poczta.onetWYTNIJ.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fi91nt$o90$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
goflying
Ostatnio odpala³em ten¿esam silnik w moim Pawnee, tak¿e na kavanach. Telepa³o nieziemsko. Mam nadzieje, ¿e po dotarciu siê uspokoi.
formatting link
krzysztof hilbrycht
formatting link

Reply to
krall
Spróbuj na podwójnych. U mnie na pojedynczych by³o nie do wytrzymania. Skrêci³em ze sob± po dwa, plus 3mm podk³adka miêdzy nimi. Jest du¿o lepiej. Ale jeszcze nie idalnie. Niestety nie mam aktualnych zdjêæ, a te, które mam s± ju¿ zupe³nie nieaktualne. Tutaj masz zdjêcie z prób, gdy silnik by³ jeszcze na stojaku, na pojedynczych:
formatting link
Reply to
LukaszS
OK. Myslalem, ze model masz tez od nich. Od jakiegos czasu choruje na ich pipera. Jestem ciekaw jakosci kitów.
Podrawiam, Marcin
U¿ytkownik "LukaszS" snipped-for-privacy@poczta.onetWYTNIJ.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fiffib$9i$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
goflying

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.