Modelarnie w Katowicach

Loading thread data ...
Katowic ³ataj±cych RC , czasem nie warto
A co trzeba po³ataæ hihi Przepraszam nie moglem siê powstrzymaæ. Pozdrawiam Addriano
Reply to
Addriano
Witam niczego po prostu ³atwiej czasem razem podumaæ niz. samemu kombinowaæ .A rozbijaæ i lataæ to sam umiem :) a chce przej¶æ z ma³ych modeli na modele powy¿ej 2 m :) Marek S
Reply to
Marek S
Witam
Pa³ac M³odzie¿y w Katowicach na Miko³owskiej porz±dna modelarnia i instruktorzy zw³aszcza Remigiusz:-))
pozdrawiam
Piotr Szymañski
Reply to
filok

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.