modelarstwo RC w Radomiu

Czy naprawde nie ma tu nikogo z Radomia?
Od pewnego czasu zamierzam zaj±æ siê ponownie ( po 30 latach) modelarstwem
RC. Mieszkam w Radomiu i szukam jakiej¶ bratniej duszy. Je¶li jest kto¶ z
Radomia proszê o kontakt.
Nie mo¿liwe, aby w tak wielkim mie¶cie nie by³o modelarzy.
pozdrawiam wszystkich
Pawe³
Reply to
tetragon
Loading thread data ...
te informacje mo¿na zasiêgn±æ ze strony Dzia³u modelarstwa AP - zerknij RADOMSKI Edmund Pij 26-600 Radom Ostrowiecka 15/1 0501-301032
formatting link
Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.