P-11 na stronie

uprzejmie zawiadamiam,¿e umie¶cili¶my na stronie - w dziale modele naszych
przyjació³ za zgod± w³a¶ciciela Z. Sz. z Edmonton zdjêcia jego i kolegów
perfekcyjnie budowanej P11c w skali 1:4 zapraszam do obejrzenia
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.