Mesio w nowych barwach na stronie

Witajcie
Jaki¶ czas temu umie¶ci³em na swojej stronie zdjêcia Mesia ( Sperry
Messenger ) w nowym ubarwieniu, dzisiaj wrzuci³em jeszcze 4 minutowy film w
powietrzu z sobotniego surfowania, zapraszam wiêc na oglêdziny.
Ale nie o to mi g³ównie chodzi³o, model pomalowa³em "zgodznie" z kolorystyk±
wys³u¿onego ju¿ muzealnego eksponatu z czasów wojny g³ównie dlatego ¿e
zieleñ i br±zy mnie mocno przygnêbia³y w tym modelu. Dlatego te¿ mam pytanie
do wszystkich którzy mój model zobacz± i bêd± mi w stanie powiedzieæ
dlaczego w³a¶nie taka kolorystyka, co wi±za³o sie w praktycznych lotach z
takimi barwami, nigdzie w sieci nie znalaz³em takich informacji akurat
dotycz±cych tego samolotu. Pytam bo lubie lataæ modelem o którym wiem co¶
wiêcej ni¿ tylko parametry techniczne.
Pozdrawiam LarsD
formatting link

Reply to
LarsD
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.