nowy modelek na stronie

W dziale modele umie¶cili¶my zdjecia nowego oblatanego ju¿ modelu typu park
flyer RWD 6 - zapraszam do obejrzenia
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...
Piêkny :)) Jak rozumiem waga modelu gotowego do lotu :) A i mo¿e tak lamersko: co to jest ekospan? Czy da siê go malowaæ ? Szukam pokrycia do mojego PZLa które da³oby siê ³adnie pomalowaæ tak by imitowa³o blachê duralow±.
Mo¿e jaki¶ krótki opis jak lata ?
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
Ecospan to folia termokurczliwa , jednak¿e bez kleju. Klei sie ja do konstrukcji klejem wikolopodobnym / winacet / . Najpierw konstrukcjê gruntuje sie klejem lekko rozrzedzonym i czeka a¿ wyschnie. nastêpnie powleka siê klejem ponownie i po ca³kowitym wyschniêciu kleju . uk³ada siê foliê i przykleja siê od góry przez foliê gor±cym / ciep³ym ¿elazkiem. Gdy ju¿ jest przyklejona równiez ciep³ym / goracym - konieczne próby / ¿elazkiem siê naprê¿a . Folia ta idealnie nadaje siê do pokrywania modeli wolno lataj±cych / jest lekko szorstka nie powoduje zrywania strug . Nasz RWD lata tak samo jak Gawron - patrz film na stronie - pozdrawiam A , zapomnia³em - oczywi¶cie mo¿na malowaæ akrylami po naprê¿eniu
Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.