nowe dwa modele na stronie

Pozwolili¶my sobie zamie¶ciæ zdj. dwóch nowych modeli zbud. przez naszych
modelarzy. Jeden z nich to tak smieszna konstrukcja ,¿e hej / ale z zestawu
/
a drugi to typowy akrobat club trener - zapraszam
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.