RC zasilanie odbiornika i serw z AA NiMh - co radzicie?

Witam
Dotychczas w spaliniakach do zasilania odbiornika i serw używałem zawsze aku
wielkości AA (zwykłe "paluszki") NiCd o pojemności ok 900 mAh i zawsze 5
cel. Czy można zasosować do tego celu aku AA ale NiMh? Mam na myśli np
Cameliony 2500 mAh. Używam takie do aparatu cyfrowego i sprawują się bardzo
dobrze. Cyfrówki biorą dość duże prądy ale czy do napędzenia odbiornika i 3
serw standard + 2 mini to wystarczy. Wiem, że do nadajników stosuje się
wodorki ale czy do odbiornika i serw też można? Czy są jakieś
przeciwskazania?
Pozdrawiam
Marek Popów
Latające RC
Reply to
Marek Popów
Loading thread data ...
U¿ytkownik ""Marek Popów"" snipped-for-privacy@gdansk.home.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:001d01c62cf4$aed75db0$0900000a@orle...
Ja od kiedy sa NiMh latam na wodorkach. W akrobacie z 6 serwami standard i bardzo rozlegla siecia (2 serwa w skrzydlach i 2 serwa w ogonie) mam 4 cell Sanyo 2500 i niestety kiedy machne wszystkimi serwami na raz to napiecie spada do tego stopnia ze odbiornik traci zasieg... Dlatego chyba zaczne stosowac 5 celowe pakiety. Niemniej ogolnie rzecz ujmujac to nie widze zadnych problemow. Nie wiem jak z ladowaniem Camelionow - tzn czy wytrzymuja 1C. Stosowanie wszelkich Forever'ow itp moze byc ryzykowne.
Pozdrawiam Przemek Jakubczak
formatting link
Reply to
Jakubczak Przemek
Kiedyœ pokutowa³ pogl¹d, ze wodorki s¹ czu³e na drgania. Ta opinia od lat jest ju¿ nie aktualna. Na silnych serwach Futaby (6-7kg)jest napisane, ¿eby u¿ywaæ tylko pakietów Ni-Cd, ale to chyba ze wzglêdu na pobór pr¹du. Wspó³czesne wodorki za pr¹dami 1-2C radz¹ sobie nieŸle, a 2C to w koñcu ju¿ 5A.
Kolega na pakiecie z ogniw Sanyo AA napêdza³ Speeda 400. To takie ogniwa serwa IMO te¿ wytrzymaj¹ (zw³aszcza standardowe i mniejsze)
Reply to
kojot
To i ja dorzucê swoje spostrze¿enia.
Nie têdy droga :( Otó¿ bardzo istotn± spraw± jest pobór pr±du przez pojedyncze serwo w momencie impulsu mechanicznego, wiêkszego obci±¿enia (blokowanie serwa lub nag³a zmiana po³o¿enia serwa). Serwa standardowe przy 4 celach pobieraj± wówczas oko³o 0,6-0,8A, przy 5 celach ju¿ 0,8-1A (a np: HS645MG juz potrafi± i ponad 2A zassaæ). Czyli dla przypadku Japima mamy 6x0,8A czyli prawie 5A. I tu zaczyna siê paradox bo dok³adaj±c kolejn± celkê powodujemy zwiêkszenie poboru pr±du i tym samym zwiêkszenie spadku napiêcia na pakiecie. Wg mnie trzeba d±¿yæ do zmniejszenia impedancji wyj¶ciowej uk³adu zasilania, czyli wymiana celek na wysokopr±dowe NIMH albo NICD (nie bez powodu stosuje siê s³absze celki napêdowe w miejsce nawet najlepszych standardowych konsumenckich) oraz zmiana wtyczek zasilaj±cych i sposobu pod³aczenia do odbiornika. Standardowa wtyczka wytrzymuje pr±dy ci±g³e rzêdu 2A (dla serwa to wystarcza, ale juz nie dla 6 serw). Z tego powodu w mocniej obci±¿onych instalacjach lepiej jest zrobiæ oddzieln± szynê zasilania obok odbiornika i w ni± wpinaæ pakiet poprzez np goldy 2mm. Taka instalacja zapewnia dobre zasilanie wszystkim serwom i odbiornikowi. Wczoraj w ramach testów pakietu zasilania kolegi roz³adowa³em nowe Sanyo AA 2600 NIMH pr±dem 8A (¶rednie napiêcie w okolicach 0,95V/celkê, wysz³o 1700) i pr±dem 5,5A (¶rednie napiêcie w okolicach 1V/celkê, wysz³o 2000). Dwa pakiety spiête równolegle przez managera maja zasilaæ ³±cznie 10 serw i jest to tak na styk.
Reply to
Skazoo Bemowo RC
Witam
Mam takie zasilanie (SANYO) w modelu Laser 3D - te¿ 2 serwa w skrzyd³ach i 2 w ogonie i nic podobnego nie zauwa¿y³em. Moim zdaniem znacznie pewniejsze s± pakiety wodorkowe AA o mniejszej pojemno¶ci (1200-1600mAh) - maj± chyba mniejszy opór wewnêtrzny. Polecam ogniwa VARTA 1200 mAH moje maj± ju¿ ponad 3 lata i spisuj± siê ¶wietnie.
Pozdrawiam Bobo
Reply to
Bobo

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.