Re: Hiteh Flash 5

...
formatting link
Dobry, zwlaszcza jesli 5x. Poszperaj w archiwum. zwlaszcza doskonale posty Witka.
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
Loading thread data ...
Potwierdzam opiniê Kojota. Flash 5x w swojej klasie cenowej jest chyba jednym z lepszych wyborów.
Mia³em równie¿ okazjê przetestowaæ wytrzyma³o¶æ mechaniczn± nadajnika. Raz podczas wchodzenia po schodach otworzy³a mi siê skrzynka i zawarto¶æ (w tym nadajnik) wysypa³a siê z wysoko¶ci ok 80cm na kamienne schody. Nadajnik pechowo uderzy³ anten±, mimo to nie by³o ¿adnych strat. Drugi raz nie by³ ju¿ tak szczê¶liwy. Podczas której¶ z sesji z FMSem z moim synkiem (uwielbia patrzeæ na modele na ekranie) - moja pociecha zrzuci³a ze stolika nadajnik i u³ama³a siê dzwignia w³±czania trenera.
Pozdrawiam, Adam Nied¼wiadek
Reply to
Adam Niedzwiadek
Witaj
Ja równie¿ potwierdzê s³owa kolegów, sam u¿ywam Flasha5X i jestem z niego bardzo zadowolony, choæ to dopiero moja druga aparatura i zbyt wiele nie moge powiedzieæ na temat innych. Przed jej zakupem mocno szpera³em i porównywa³em inne nadajniki w tej klasie i musze powiedzieæ ¿e w tej chwili a latam juz rok w³a¶nie na tej aparaturce za te pieni±dze jest to doskona³y wybór (oczywi¶cie w tej klasie aparatur czyli: ¶rednio zaawansowanych), ale 5X bo sama pi±tka nie zadowoli twoich oczekiwañ. Je¿eli chcesz poczytaæ co nieco w instrukcji to zapraszam na swoj± stronê gdzie jest opublikowana w dziale warsztat. Pozdrawiam i powodzenia
LarsD
formatting link

Reply to
LarsD

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.