regulator do modelu dwusilnikowego

Witam,
chcia³em zapytaæ jak rozwi±zaæ zamianê regulatora mechanicznego na regulator
elektroniczny w przypadku kiedy model jest wyposarzony w dwa silniki.
Dok³adnie chodzi o Twin Detonatora firmy Tamiya.
Drugie pytanko dotyczy parametrów silników montowanych standardowo w tym
modelu. Wiem tylko, ¿e s± to silniczki klasy RS540.
Reply to
Arkadiusz Tworek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.