Savage 25 czy T-Maxx?

mam zamiar nabyæ , co lepsze?
Reply to
Michal_Rezmer
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Michal_Rezmer" snipped-for-privacy@neostrada.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:crmnto$ebs$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Mo¿na dyskutowaæ i porównywaæ Wa¿ne ¿e do Savage dostaniesz w Polsce wszystkie czê¶ci od rêki. T-Maxx to raczej import prywatny wiêc mo¿e byæ ró¿nie. Pozdrawiam Daglas
Reply to
daglas

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.