Smer

Czy wiedz± mo¿e koledzy gdzie nabyæ modele SMER bo wszytkie gdzie¶ wywia³o z
rynku
Rychu
Reply to
Rychu WP Old
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Rychu WP Old" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bm1oin$6cb$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Witam.
Widzê ¿e kolega bardzo zdeterminowany:)
formatting link
nas to mo¿e w ka¿dym sklepie po trochu.
pozdrawiam
Marcin Rzeszotek
Reply to
Marcin Rzeszotek
Zdeterminowany swoj± drog± ale dubel w poczcie to z powodu braku wprawy w pi saniu bo tak ajko¶ od 2 lat nies nienapisa³em na grupê :-)
Rychu
U¿ytkownik Marcin Rzeszotek snipped-for-privacy@chello.pl w wiadomo¶ci do grup dys kusyjnych napisa³:FN_gb.121202$ snipped-for-privacy@news.chello.at...
Reply to
Rychu WP Old

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.