[Spam] Sprzedam lub zamieni

Sprzedam lub zamieniê model górnop³ata o rozpieto¶ci 205 cm i d³. 132 cm. Z
ca³ym i nowym wyposa¿eniem. £±cznie z silnikiem (Super Tiger 15 ccm), 7
serw, odbiornik (podwójna przemiana 8 kana³ów) Hitec, autopilot
profesjonalny, akumulator. Model gotowy do lotu, posiada klapy. Zobaczyæ go
mo¿na na
formatting link
Zamieniê ewentualnie na akrobata
Extra, Katana, Funtana.
Wojtek
Reply to
Wojtek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.