Witam szukam modelarzy ze Szczecina

Witam wszystkich jestem nowym na tej grupie .
Kupi³em model ³odzi spalinowej i zaczê³y siê problemy z uruchomieniem
silnika .
Do tej pory p³ywa³em elektrycznymi i by³o ok .
Proszê Szczecinian o pomoc.
Andrzej
snipped-for-privacy@o2.pl
Reply to
news.tpi.pl
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.