Wujek z Chin

Kiedy¶ obieca³em podzieliæ siê wra¿eniami na temat silników Tutringy SK.
Wujek Chiñczyk przys³a³ w ekspresowym tempie(1 XI Honkong-5XI Warszawa-7XI
Kraków ) zamówiony towar. A przesy³ka by³a zwyk³a lotnicza....Poniewaz by³y to
czê¶ci do zabawek nasz Urz±d Celny zgodnie z taryfikatorem dopu¶ci³ do obrotu z
zaniechaniem poboru op³at.
Lubiê jak prawo jest przestrzegane !
Przesy³ka zawiera³a kompletne zamówienie. Rzeczone silniki tak na oko
estetycznie i ³adnie technicznie wykonane.B³±d w opisie na stronie sklepu
spowodowa³ ,¿e silnik maj±cy wa³ 8 mm zosta³ uzupe³niony adapterem do ¶mig³a
na o¶ 6 mm. No- ja te¿ w chiñskich krzaczkach nie rozró¿niam 6 i 8. Ale to ma³y
feler .Gorzej jest ,ze w silniku
formatting link
jest
poprzeczny luz oko³o 0,1 mm. Moje do¶wiadczenie z takimi silnikami jest
ca³kowicie zerowe wiêc mo¿e to jeszcze w normie ? Ale zachwycony tym faktem nie
jestem. Przewody wyprowadzaj±ce uzwojenia solidnie " zakoszulkowane" ,goldy
polutowane wiêc trzeba odpaliæ maszyneriê. Zasilê ogniwami LiFe i zobaczê co
dalej .Oczywi¶cie opiszê co i jak.
Jednocze¶nie chcê podziêkowaæ kolegom-zw³aszcza Tomkowi i Wie¶kowi za
wyprowadzenie mnie na Jedwabny Szlak.Zawsze s± obawy czy przy tej orientalnej
produkcji nie trafi mnie polski szlag. Ale bez ryzyka nie ma dreszczyka jak
mawia mój kolega elektryk wchodz±c do stacj wysokiego napiecia . Pa
Reply to
Roh
Loading thread data ...
Elo Roh !
tak, przypomina³em siê nawet ;)
dziêki !
zanim odpalisz, powiem Ci jeszcze dwa s³owa o goldach :)
silnik:
formatting link
kumpel go przyniós³, ja nie latam ¶mig³owcami
silnik z wielkim napisem ROHS compliant na blistrze :)
silnik nie dzia³a, æwierka tylko i szarpie
okaza³o siê, ¿e jeden z przewodów, ca³kowicie zanurzony w lutowiu, ca³kowicie wsuniêty w 3,5 mm golda nie ma z nim jednak kontaktu elektrycznego :D
nie bacz±c na ROHS przelutowa³em LC60 (krajowym)
piêêêknie sie krêci :)
pozdrawiam
PMK
Reply to
PeKlesyk
Gdyby to by³ ROHO to nie by³oby ¿adnej rozmowy Ale jest to ROHS wiêc nie ponoszê za to ¿adnej odpowiedzialno¶ci . ROHO- Roh oryginalny. ROHS - Roh system a ja z tym nie mam nic wspólnego. Podpatrywa³ sko¶nooki ,zezowa³ i ¼le podpatrzy³ .. Nie mówiê ,¿e u mnie ale ogólnie .
Reply to
Roh

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.