zaproszenie na festiwal-promocja HPI

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Trzeci Festiwal Modelarstwa w
£odzi, na którym nasza firma bêdzie prowadziæ promocyjn± sprzeda¿ modeli
firmy HPI.
Driusz Matuszak
Reply to
Darisz Matuszak
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.