Automatyka zabezpieczen

Witam poszukuje materia³ow na temat''Jakie zabezpieczenia od zwaræ
doziemnych stosowane s± wliniach kablowych i napowietrznych do 100kV" za
okazan± pomoc serdeczne dziêki
Reply to
Grzegorz Stokowy
Loading thread data ...
Proponujê zajrzeæ do ksi±¿ki "Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych" Autorzy Wilibald Winkler i Andrzej Wiszniewski, ISBN 83-204-2287-6. Jest ca³y rozdzia³ na temat zabezpieczeñ linii.
Reply to
invalid unparseable
U¿ytkownik "Micha³ Szerling" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cv7l88$9eb$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Jak kto¶ przeczyta .. to niech wpisze kilka zdañ o tym na liste. Chêtnie cos sie dowiem.
Tomasz <NOTO>
Reply to
Tomasz
A sam nie mozesz przeczytac?...
A.L.
Reply to
A.L.
No w³a¶nie?? A poza tym rozdzia³ ma 60 stron, ju¿ nie mówi±c o teorii z rozdzia³ów wcze¶niejszych, któr± wypada³oby przejrzeæ, coby zrozumieæ jego tre¶æ :-).
Pozdrawiam, Micha³ Szerling
Reply to
invalid unparseable
U¿ytkownik "A.L." <alewando_tego_nie@oddpost_tego_tez_nie.com> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Je¿eli proszê tzn. ¿e nie mam dostêpu do tej pozycji. Czy zawsze tak odpowiadasz na pro¶by Internatów ? My¶lê, ¿e informacja tu wpisana rozszerzy równie¿ wiedze u innych - choæ w niewielkim zakresie.
Tomasz <NOTO>
Reply to
Tomasz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.