Zawleczka puszki do piwa?

Czy kto¶ móg³by mi uprzejmie wyja¶niæ
jaki jest dok³adnie sk³ad chemiczny materia³u,
z którego wykonana jest zawleczka
(uchwyt, kluczyk - nie wiem jak to nazwaæ)
puszki do piwa Tyskie.
Oczywi¶cie wiem, ¿e to aluminium,
ale chodzi mi o domieszki i wykoñczenie.
Reply to
Marek
Loading thread data ...
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e problem wygl±da b³aho i niepowa¿nie, a dla mnie, jego rozstrzygniêcie ma obecnie du¿e znaczenie i jest do¶æ pilne.
Zapewniam, ¿e informacje te s± mi potrzebne jedynie do wyja¶nienia pewnej zale¿no¶ci, która nie ma nic wspólnego z technik± i ekonomi±. Interesuje mnie wy³±cznie: 1) jakie dodatki stopowe (bor,chrom,lit,nikiel,mangan,mied¼,molibden,o³ów,tytan,wanad,wolfram itp.) zawiera materia³ u¿yty na zawleczkê, i w jakich ilo¶ciach, 2) oraz które z tych dodatków znajduj± siê w materia³ach u¿ywanych przy wykañczaniu tej zawleczki.
Je¶li mogê sobie gdzie¶ poczytaæ na ten temat, to podajcie link, proszê.
Osobie, która udzieli mi odpowiedzi, wyja¶niê o co tu chodzi - oczywi¶cie prywatnie.
Reply to
Marek
Ja tam nie wiem, ale na oko to jest ten sam material co na puszke,
A ogolnie co sie dodaje do aluminium to przeczytaj w malym mechaniku. Raczej krzem, miedz, magnez.
formatting link
A wykrojnik do tego to oczywiscie stalowy, i to z dobrej stali.
J.
Reply to
J.F.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.