Ceramika berylowa szkodliwa?

Interesuje mnie stopieñ szkodliwo¶ci ceramiki berylowej.W necie sporo pisze
siê o szkodliwo¶ci berylu i zatruciach.Natomiast nie znalaz³em nic o
szkodliwo¶ci ceramiki berylowej. Dok³adniej to chodzi o szlifowanie tej¿e
ceramiki w cieczy. Jak gro¿na jest ciecz nasycona py³ami ceramiki w
kontakcie ze skór±? Jak gro¿ne sa py³y ceramiki berylowej?
GAL
Reply to
GAL
Loading thread data ...
technik farmaceutyczny
formatting link
Reply to
medyk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.