Edison wynalezienie ?arówki, pomoc techniczna

Unlike many of his contemporaries in the scientific and technical communities, Edison realized that Ohm's and Joule's laws required that a system of incandescent lighting use high-resistance lamps in order to reduce the size and thus cost of copper conductors.

Co znaczy w dosłownym sensie:

W przeciwieństwie do wielu naukowców mu współczesnych, Edison zdał sobie sprawę, że prawa Ohma i Joulea wymagają aby system żarzeniowego oświetlenia używał wysoce opornych lamp w celu redukcji wielkości a co za tym idzie i kosztu miedzianych przewodników.

teraz pytanie: Czy z perspektywy inżyniera [elektrotechnika] ma ta informacja całkowity sens ?

regardsm, whaRton

Reply to
wharton
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.