energodajny hel ?

radio Zet 19.09.2006 11:08
W wiadomo¶ciach dotycz±cych bie¿±cego zaanga¿owania siê ludzko¶ci
w podbój kosmosu us³ysza³em m. in.
"... a chiñczycy zamierzaj± wydobywaæ na ksiê¿ycu energodajny hel."
Tylko tyle. Kto¶ móg³by mi obja¶niæ ten skrót my¶lowy (albo wpadkê
dziennikarsk±). Jako paliwo j±drowe chyba siê tego nie u¿ywa?
Arek
Reply to
Arek
Loading thread data ...
Może do silników jonowych? Czyżby Chińczycy mieli zamiar podbijać daleki kosmos?
Konrad
Reply to
KA
U¿ytkownik "Arek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl.usun_cde> napisa³ w wiadomo¶ci news:eep1ll$sij$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
To ¿adna nowo¶æ ;)
Chodzi o izotop helu "hel 3" który mia³by byæ "paliwem" w reaktorach... Problem, ¿e szacuje siê jego ilo¶æ na Ziemi na ok 10kg - na tomiast na Ksiê¿ycu znaaaaacznie wiêcej :) Ponoæ 25 ton helu-3 mog³oby (w reakcji z deuterem) zapewniæ zapotrzebowanie na energiê elektryczn± dla kraju wielko¶c USA na rok...
Ehhh chiñczykom nie¼le idzie niszczenie w³asnego ¶rodowiska - teraz jeszcze chc± Ksiê¿yc rozwaliæ - wiadomo jakie niektóre "skutki uboczne" mo¿e o spowodowaæ...
Reply to
Xander
Xander napisa³(a) w wiadomo¶ci: ...
Chodzi o reakcê rozszczepienia czy syntezy? Bo ta druga to na razie nie¼le wychodzi³a na poligonach, tylko jako¶ tak za szybko przebiega³a... Arek
Reply to
Arek
U¿ytkownik "pluton__" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:eeqr37$qrj$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
BitPump ju¿ opisa³ jedno z nich ;)
Reply to
Xander
Xander napisał(a):
Bez przesady, jest tego troche. Na dodatek He-3 to produkt rozpadu trytu, uzywanego z deuterem jako tzw. booster w ladunkach jadrowych, i z programu utrzymania gotowosci broni (tzw. Weapon Stewardship Program) uzyskuje sie tego sporo poczas oczyszczania trytu.
Jest tylko jedno ale... na razie ledwo nam idzie z reakcja D+T, sladowo D+D. Reakcja D+He3 (potencjalnie ciekawa, bo malo neutronow sie wytwarza) to rzad wielkosci wieksze wymagania temperaturowe.
Reply to
Jaroslaw Berezowski
Arek napisał(a):
Chińczycy izotop helu, a Rosjanie jeszcze izotop wodoru. Tylko czy to się kalkuluje? może lepiej dobrze zagospodarować to co mamy u Siebie...
(a propos, sprawa nie jest taka nowa
formatting link
Reply to
pelegiusz

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.