Kinematyka

Witam wszystkich mam do rozwi±zania pewne zadanie zwi±zane z kinematyka.
W tym zadania nale¿y rêcznie wykre¶liæ mechanizm , nie trzeba liczyæ
prêdko¶ci i przy¶pieszeñ. Nale¿y to zrobiæ odrêcznie :). Generalnie
poradzi³em sobie z tym zadaniem rozwi±zuj±c je w SW ale nie o to chodzi.
formatting link
teraz do rzeczy, wykre¶lenie w³a¶ciwej pozycji cz³onu AB to pestka ( dwa
okrêgi o promieniu 22 mm na pocz±tku i koñcu cz³onu w pozycji pionowej daj±
nam 60 stopni).Wiadomo ze cz³on BC zatacza okrêgi o promieniu 59.2 mm ,
natomist cz³on DF o promieniu 54 mm. Cz³on CK wed³ug mnie nie ma istotnego
znaczenia przy wykre¶laniu mechanizmu jest on natomiast potrzebny aby
mechanizm by³ jednobie¿ny. No i trzeci wskazówka jest tak ze cz³on CD musi
miêæ d³ugo¶æ 13 mm i musi nale¿eæ do prostej przechdzacej przed punkt E.
Niby proste ale chyba nie do koñca. Niestety nie mogê dorwaæ ¿adnej ksi±¿ki
bo brak w bibliotece.
Jakie¶ sugestie?
formatting link
Reply to
Stolat
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.