norma ISO 7401

Witam.
Nie oczekujê tre¶ci normy, zosta³bym odes³any do pkn czy jeszcze w kilka
innych miejsc, choæ norma w postaci elektronicznej na pewno by³aby
przydatna.
Czego oczekujê?
Hm... mam tylko pro¶bê - je¶li kto¶ wie - jakie rodzaje testów wymienia
norma...
Dziêkujê, Arek
Reply to
JoseHoyo
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.