pale obci??one poziomo

Poszukuję różnych artykułów o projektowaniu pali obciążonych siłą
poziomą. Wiem, że jest to w normie palowej PB-83/B-02482, ale jest to
już stara norma, a wkrótce ma wejść w życie EC7. Ogólnie poszukuję
rozwiązania z Eurocodu, z norm niemiecki i wytycznych IBDiM.
Reply to
Slavius
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.