rysunek techniczny - c.d.

DETAL2 (POPRAWIONY):
formatting link
o w miarê szybkie wskazanie b³êdów, poniewa¿ muszê wszystkie
rysunki wykonaæ do
poniedzia³ku (ka¿dy ma byæ w zrobiony w tuszu)
Reply to
M. "SeP
Loading thread data ...
U¿ytkownik "M. "SeP"" snipped-for-privacy@USUNTOgazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:epvpm3$16j$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
dolnym rzucie.
2) Nie zwymiarowa³e¶ ¶rodków tych ³uków R36 i R14 z prawej strony.
3) Strza³ka wymiarowa R 14 powinna byæ prostopad³a do zarysu w miejscu wymiarowania, a na oko nie jest. To samo na dolnym rzucie w odniesieniu do R20, R13. Przy okazji zachodzê w g³owê, co te¿ to za krawêd¼ R20. mam nadziejê, ze nie wewnêtrzny ³uk pod ¿ebrem, bo przecie¿ go z góry nie widaæ.
4) Nie zwymiarowano promienia zaokr±glenia p³yty podstawy od góry (obok wymiaru 13 i po drugiej stronie pod R14.
5) Cyfra wymiarowa 63° jest "do góry nogami".
6) Grubo¶æ tego nachylonego pod k±tem 63° ¿ebra zwymiarowana na 8 mm powinna byæ zwymiarowana jako grubo¶æ mierzona pod k±tem prostym do elementu na górnym rzucie, albo lepiej przekroju dodatkowym o czym piszê dalej. Zreszt± ciekawy jestem jak± Ty widzisz patrz±c od góry krawêd¼ wewnêtrzn±? Przecie¿ przy widoku z góry nie widaæ krawêdzi wewnêtrznej ¿ebra, bo j± przes³ania samo ¿ebro.
7) Co to za kreskowanie na dolnym rzucie? Je¶li to ma byæ przekrój prostopadle do podstawy, to robisz go tak, ¿e podstawa jest "tu¿ za przekrojem". Kroisz tylko to, co ponad podstaw±. Przy okazji dasz radê pokazaæ grubo¶æ tego zebra pionowego w osi równoleg³ej do wymiaru 78, bo inaczej, to jej nigdzie nie widaæ, chyba ¿e jednak zdecydujesz siê na ten dodatkowy przekrój.
8) Wymiarowanie tych dwóch otworów O10 w podstawie jest z³e. Po pierwsze otworów siê nie wymiaruje promieniem, tylko ¶rednic±. Po drugie liczby wymiarowe 15 i 5 s± "do góry nogami". Po trzecie odnoszê wra¿enie, ¿e tych otworów w sumie jest 4 a nie 2, jak to sugeruje wymiarowanie 2 x R5. Chyba ¿e brakuje wymiaru tego drugiego otworu. Po czwarte raczej wymiarowa³ bym te otwory od bazy, czyli jeden 15 a drugi 20 mm od "do³u".
9) Nie widzê nigdzie odleg³o¶ci tego ¿ebra pod k±tem 63° od bazy, czyli krawêdzi przy której masz wymiar 78.
10) Nie ma nigdzie poziomej odleg³o¶ci od w/w bazy do ¶rodka piasty O38 z otworem O20.
11) Na dolnym rzucie brakuje Ci krawêdzi w/w piasty od strony lewej. Przecie¿ widzisz j± od góry.
12) Z tego Twojego rysunku trudno ostatecznie mi sobie wyobraziæ, jak ten detal ma wygl±daæ, ale podejrzewam, ¿e nachylone pod k±tem 63° ¿ebro ma tê sam± szeroko¶æ, co piasta O38 z otworem O20. Je¶li tak, to nie powinno byæ pe³nej krawêdzi na rzucie z boku O38, bo na grubo¶ci tego ¿ebra s± równej szeroko¶ci.
Nie chcia³ bym gasiæ Twojego zapa³u, ale nie da siê wszystkiego przez sieæ napisaæ. Podejd¼ na miejscu do kogo¶, kto ma o tym pojêcie. Bo jest jeszcze kilka niuansów które trudno opisaæ. Jak choæby moim zdaniem konieczno¶æ dodatkowego przekroju przez tê podstawê z ¿ebrem, bo ona najpewniej ma kszta³æ "T", ale z rysunku to w sumie nie wynika.
Reply to
Robert Tomasik
U¿ytkownik "M. "SeP"" snipped-for-privacy@USUNTOgazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:epvpm3$16j$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
dolnym rzucie.
2) Nie zwymiarowa³e¶ ¶rodków tych ³uków R36 i R14 z prawej strony.
3) Strza³ka wymiarowa R 14 powinna byæ prostopad³a do zarysu w miejscu wymiarowania, a na oko nie jest. To samo na dolnym rzucie w odniesieniu do R20, R13. Przy okazji zachodzê w g³owê, co te¿ to za krawêd¼ R20. mam nadziejê, ze nie wewnêtrzny ³uk pod ¿ebrem, bo przecie¿ go z góry nie widaæ.
4) Nie zwymiarowano promienia zaokr±glenia p³yty podstawy od góry (obok wymiaru 13 i po drugiej stronie pod R14.
5) Cyfra wymiarowa 63° jest "do góry nogami".
6) Grubo¶æ tego nachylonego pod k±tem 63° ¿ebra zwymiarowana na 8 mm powinna byæ zwymiarowana jako grubo¶æ mierzona pod k±tem prostym do elementu na górnym rzucie, albo lepiej przekroju dodatkowym o czym piszê dalej. Zreszt± ciekawy jestem jak± Ty widzisz patrz±c od góry krawêd¼ wewnêtrzn±? Przecie¿ przy widoku z góry nie widaæ krawêdzi wewnêtrznej ¿ebra, bo j± przes³ania samo ¿ebro.
7) Co to za kreskowanie na dolnym rzucie? Je¶li to ma byæ przekrój prostopadle do podstawy, to robisz go tak, ¿e podstawa jest "tu¿ za przekrojem". Kroisz tylko to, co ponad podstaw±. Przy okazji dasz radê pokazaæ grubo¶æ tego zebra pionowego w osi równoleg³ej do wymiaru 78, bo inaczej, to jej nigdzie nie widaæ, chyba ¿e jednak zdecydujesz siê na ten dodatkowy przekrój.
8) Wymiarowanie tych dwóch otworów O10 w podstawie jest z³e. Po pierwsze otworów siê nie wymiaruje promieniem, tylko ¶rednic±. Po drugie liczby wymiarowe 15 i 5 s± "do góry nogami". Po trzecie odnoszê wra¿enie, ¿e tych otworów w sumie jest 4 a nie 2, jak to sugeruje wymiarowanie 2 x R5. Chyba ¿e brakuje wymiaru tego drugiego otworu. Po czwarte raczej wymiarowa³ bym te otwory od bazy, czyli jeden 15 a drugi 20 mm od "do³u".
9) Nie widzê nigdzie odleg³o¶ci tego ¿ebra pod k±tem 63° od bazy, czyli krawêdzi przy której masz wymiar 78.
10) Nie ma nigdzie poziomej odleg³o¶ci od w/w bazy do ¶rodka piasty O38 z otworem O20.
11) Na dolnym rzucie brakuje Ci krawêdzi w/w piasty od strony lewej. Przecie¿ widzisz j± od góry.
12) Z tego Twojego rysunku trudno ostatecznie mi sobie wyobraziæ, jak ten detal ma wygl±daæ, ale podejrzewam, ¿e nachylone pod k±tem 63° ¿ebro ma tê sam± szeroko¶æ, co piasta O38 z otworem O20. Je¶li tak, to nie powinno byæ pe³nej krawêdzi na rzucie z boku O38, bo na grubo¶ci tego ¿ebra s± równej szeroko¶ci.
Nie chcia³ bym gasiæ Twojego zapa³u, ale nie da siê wszystkiego przez sieæ napisaæ. Podejd¼ na miejscu do kogo¶, kto ma o tym pojêcie. Bo jest jeszcze kilka niuansów które trudno opisaæ. Jak choæby moim zdaniem konieczno¶æ dodatkowego przekroju przez tê podstawê z ¿ebrem, bo ona najpewniej ma kszta³æ "T", ale z rysunku to w sumie nie wynika.
Reply to
Robert Tomasik
daæ strza³kê i napisaæ fi 5?
.. nie wiem jak to zrobiæ
nie widaæ tego z zewn±trz. od okrêgu na rzucie pionowym id± dwie równlog³e proste, nie dochodz± one jednak do samej podstawy, ale w pewnym momencie przechodz± w ³uk
za³ó¿my jednak, ¿e wykona³em przekrój p³aszczyzn± przechodz±c± pod górn± krawêdzi± podstawy. czy to niedopuszczalne?
racja...
PO£¡CZENIE GWINTOWE:
formatting link

Reply to
M. "SeP
U¿ytkownik "M. "SeP"" snipped-for-privacy@USUNTOgazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:eq07nu$4pf$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Nie. Wys±³³em Ci na priv szkic.
jw. Ale na moim szkicu jest to tylko schematycznie narysowane. Wymiarujesz przeciêcie linii pomiarowych w ¶rodku ³uku i z niego promieñ.
No t oskoro nei widaæ, to nie widaæ.
Tak. Tak nie wolno robiæ. ¯ebra i inne krojone p³aszczyzny zawsze traktujesz, jakby by³y tuz za przekrojem, choæbyæ faktycznie kroi³ przez nie.
Reply to
Robert Tomasik
U¿ytkownik "M. "SeP"" snipped-for-privacy@USUNTOgazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:eq07nu$4pf$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
moje uwagi do niego, bo do tego pierwszego odnosz± siê pkt. 1, 3-6. Poza tym:
7) Brak konsekwencji w wymiarowaniu. Skoro ju¿ umieszczasz wymiary obrysowe, to nale¿a³o by podaæ gabaryt od wierzcho³ka ³ba ¶ruby do do³u blachy.
8) Nale¿a³o by - moim zdaniem - zdecydowanie zwymiarowaæ ten otwór w dolnej p³ycie jako wymiar przy³±czeniowy. Czyli ¶rednica (M10) i g³êboko¶æ. Poza tym ten otwór musi byæ znacznie b³êbszy a nawet przelotowy. Bo czym go wykonasz? Gwintownik musi mieæ tzw. wybieg.
9) Nie ma cyferki "1" do ¶ruby. Zak³adam, ¿e pozosta³e s± poza rysunkiem z lewej strony.
10) W tabelce z³o¿eniowej wpisujesz pe³ne nazwy emementów. Czyli nie "¶ruba", a przyk³adowo "¦ruba M10 x 55 (PN-..........) No bo tak, to nie wiadomo jak± konstruktor sobie za¿yczy³ srubê,a ¶rub M10 jest sporo rodzajów. To samo z podk³adk± i nakrêtk±. No i co do p³yt, to "Blacha wg rys nr .........". W szkole tego rysunku wykonawczego oczywi¶cie mo¿e nie byæ, ale musisz mieæ ¶wiadomo¶æ, ¿e w projekcie powinien byæ.
opisywaæ, jak ³eb ¶ruby wygl±da, ale gwarantuje Ci, ¿e nie jest tak kanciasty jak u Ciebie. Ma nie byæ tych górnych naro¿ników. I od razu ta sama uwaga do nakrêtki.
2) Ja jestem ¶lepy, czy nie ma numeru "5"? A mo¿e numer 5 mia³a mieæ podk³adka pod nakrêtkê od do³u, bo jej tam nie ma? Zreszt±, jak to s± numerki do obydwu rysunków i tabelka z³o¿eniowa jest na peiwrszym rysunku (bo nie wiem, co wycinasz i sk±d), to i tak pod nakrêtk± ma byæ podk³adka.
3) Cyferkê "4" to bym jednak na za³amanej linii zrobi³. Zreszt± jest taka zasada, ¿e w miarê mo¿liwo¶ci te cyferki siê wyrzuca przyk³adowo na jedn± stronê jedna nad drug±. tu jest 5 elementów, wiêc wiêkszego problemu nie ma. Ale wyobra¼ sobie z³o¿eniówkê silnika spalinowego i poszukiwanie numerków po arkuszu A0 :-) B³êdem to nie jest, ale ³adniej wygl±da i problemem równie¿ ¿adnym nie jest.
4) Przewa¿aj±ca wiêkszo¶æ widzianych przez mnie ¶rub miewa³a gwinty :-). Na Twoim rysunku mamy jaki¶ wyj±tek, czy zapomnia³e¶ narysowaæ tego gwintu?
5) Ja to bym raczej wymiarowa³ grubo¶æ ka¿dej z p³yt, a nie jednej grubo¶æ, a drug± razem z pierwsz±. Przy czym zak³adam, ¿e te wymiary Wam kto¶ kaza³ wpisaæ, bo na z³o¿eniówce, to ewentualnie gabaryty siê wymiaruje, a wiêc na Twoim przyk³adzie 55 mm. Grubo¶ci blach bêd± na wykonawczych.
6) Niech siê kto¶ bêd±cy bardziej na bie¿±co wypowie, ale co to za nowy sposób oznaczania M10 na ³bie ¶ruby?
Reply to
Robert Tomasik
tu mia³byæ przecinek: nie, widaæ to z zewn±trz. czyli jest to widoczne z zewn±trz
Reply to
M. "SeP
Uwaga: rysunki baardzo schematyczne (¿eby nie powiedzieæ bazgro³y) Po przekrojeniu p³aszczyzn± prostopad³± do podstawy (ale nie bezpo¶rednio nad podstaw±) wychodzi co¶ takiego:
formatting link
¿e jeste¶ dobry w te klocki, wiêc mo¿e pomo¿esz mi tak¿e w geometrii wykre¶lnej (maznij co¶ lub opisz- chce porównaæ czy robiê to dobrze) Uzupe³nij mi te rzuty:
formatting link
drugim rozwarz dwa przypadki - dwa walce oraz walec i ko³o) By³bym bardzo wdziêczny za pomoc
Reply to
M. "SeP
U¿ytkownik "M. "SeP"" snipped-for-privacy@USUNTOgazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:eq9to9$bbe$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
schematyczno¶ci, a nie zamys³ artystyczny.
Ja ostatni raz rysunek techniczny mia³em na studiach w roku akademickim bodaj 87/88. Zlituj siê. Ty powiniene¶ mieæ to na bie¿±co. skoro ja po 20 latach, podczas których akurat nie pracujê w zawodzie pamiêtam wiêcej, ni¿ Ty na starcie, to co bêdziesz pamiêta³ za 20 lat :-)
Chêtnie, tylko napisz o co Ci chodzi.
Na rysunku widzê 5 rzutów. to jedna rzecz z kilku stron widziana, czy kilka ró¿nych? Je¶li jedna, to prawy dolny z lewym dolnym w ¿aden sposób ze sob± nie wspó³graj±. A jak ka¿dy inny jest, to trochê za ma³o danych. Przede wszystkim nie napisa³e¶ co ma byæ wynikiem tego zadania. Rzut trójwymiarowy?
Co do drugiego, to je¶li to ma byæ kula (no bo przecie¿ nie ko³o, jak piszesz!) to drugi rzut bêdzie podobny do pierwszego, bo z³o¿enie kuli z walcem przechodz±cym przez o¶ jest bry³± obrotow±.
Przy czym z do¶wiadczenia wiem, ze kresek nauczyæ siê nie da. Albo siê widzi to przestrzennie, albo trzeba sobie innego zawodu poszukaæ.
Reply to
Robert Tomasik
je¿eli nie uda mi siê zaliczyæ jutro kreski, to nie bêdê mia³ tego ju¿ nigdy w ¿yciu... no i... trudno, pójdê na informatykê:)
to s± trzy oddzielne rysunki, chodzi³o mi o uzupe³nienie rzutów (narysowanie linii przenikania) (na testach w mojej szkole najczê¶ciej pojawiaj± siê dok³adnie takie zadania, wiêc chcê byæ pewien, ¿e rozwi±zuje je dobrze)
Reply to
M. "SeP
U¿ytkownik "M. "SeP"" snipped-for-privacy@USUNTOgazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:eqao34$kta$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
boku po prostu linie proste ³±cz±ce miejsca styku konturów.
Ale co przedstawiaj± sob± prawy i lewy rysunek, to nijak wywnioskowaæ nie mogê. Na lewym najpewniej mamy walec. Je¶li te dwie skrzy¿owane kreski na górnym rzucie s± p³aszczyznami podzia³u widzianymi z boku (bo nic innego mi do g³owy nie przychodzi, to:
- Od tej pionowej otrzymasz na rzucie dolnym prost± pionow± dok³adnie pod t± p³aszyzn± na górnym rzucie.
- od tej uko¶nej otrzymasz dwie proste pionowe odpowiednio pod ka¿dym miejscem, gdzie ta uko¶na kreska przecina kontur walca na górnym rzucie.
Ale prawy rysunek jest juz dla mnie potworn± zagadk±. Widzê na nim kulê. Id±c tokiem rozumowania, ze te proste, to p³aszczyzny podzia³u, to wynikiem tej poziomej p³aszczyzny bêdzie na dolnym rzucie okr±g o ¶rodku w ¶rodku kuli i ¶rednicy równej d³ugo¶ci odcinka pomiêdzy punktami przeciêcia tej prostej z zarysem kuli na górnym rzucie. Ale co to jest ta pionowa linia na górnym rzucie, to tego nie wiem. Co wiêcej jej istnienia wprawia mnie w w±tpliwo¶ci, czy na pewno te proste maj± byæ p³aszczyznami ciêcia.
Reply to
Robert Tomasik

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.