ASP FS80AR + Fun Fly (??)

Cze¶æ!
mam jeszcze pytanie do posiadaczy silniczków 4-T ASP FS80AR ( lub innych 4-T
ASP ). Zastanawiam, siê nad kupnem takiego do zastosowaniu w fun-fly'u.
Wszêdzie czytam, ¿e to bardzo dobre silniki, z dobrymi osi±gami, ale mnie
martwi± dwie rzeczy:
Jak wygl±da sprawa wibracji? Oczywi¶cie ³o¿e bym zamocowa³ na gumowych
kr±¿kach, ale i tak siê martwiê, czy mi ten motor nie roztrzepie
"patyczakowej" konstrukcji ??
Druga sprawa to zasysanie paliwa ze zbiornika w lotach pionowych i zawisach.
Czy nie by³oby konieczne zastosowanie pompy? Wiadomo, ¿e przy fun-fly'u
czêsto lata siê w pionach i uskutecznia zawisy, a 4-T maj± chyba s³absze
ci¶nienie podawane z t³umika ??
Bêdê ogromnie wdziêczny za wszelnie informacje.
Reply to
Vex
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.