Slow Fly/ Fun Fly .. pytania

Zaciekawi³y mnie modele Slow Fly/ Fun Fly do akrobacji 3D te z pianki
(sylwetkowe) ... zima siê zacze³a, do chali mam dostêp wiêc (chyba) nic nie
stoi na przeszkodzie ¿ebym sobie taki model zbudowa³ ... Posiadam nadajnik
Graupner MC-10, Conradowskie mini serwa (Top Line), odbiornik Rex 7-nmini,
Co jeszcze musze dokupiæ do tego i czy ten sprzêt siê wogóle nadaje to
takich modeli ?? Czy znacie mo¿e jakie¶ linki z planami takich samolotów ??
Pozdrawiem z Góry ¯ar
snipped-for-privacy@WYTNIJop.pl
Reply to
Damianos
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Damianos" napisa³ :
Na
formatting link
masz wyczerpuj¹ce IMO opisy wyposa¿enia tego typu modeli, Planów w sieci - du¿o, wystarczy odpaliæ google
Reply to
kojot
U¿ytkownik "kojot" snipped-for-privacy@.pl napisa³ w wiadomoœci news: snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Dziêki za odpowiedŸ ... w³aœnie gogluje :)
Pozdrawiam z Góry ¯ar
Reply to
Damianos

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.