Auster aop9

Witam szanownych grupowiczów.Mam pytanie czy kto¶ z szanownych kolegów
budowa³ model jak w temacie w skali 1:4.Kupi³em w³a¶nie takowy i mia³bym
parê pytañ w tej sprawie.
Reply to
Andrzej Chramiec
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.