[pancerka]Nashorn a King Tiger

Czy kto¶ z szanownych kolegów orientuje siê czy amunicja do dzia³a Nashorna
by³a taka sama jak do King Tigera lub Tigera? Buduje w³a¶nie jego model
(wersja z przed lat + eduard bl.x2) i brakuje mi amunicji. Znalaz³em dwa
ciekawe zestawy firmy Armo 35742 i 35743, ale zupe³nie niewiem który wybraæ.
Mo¿e kto¶ wie co¶ o innych zestawach amunicji dla Nashorna?
Pozdrawiam.
jw73
Reply to
jw73
Loading thread data ...
Tak z KT (z pamieci), jako posiadającym rozwiniecie modelu użytego na Nashornie. W domu zweryfikuję to wieczorkiem.
Marek
Reply to
Marek Jaszczolt
U¿ytkownik "Marek Jaszczolt" snipped-for-privacy@kredytbank.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:00ae01c388dc$fcb04920$ snipped-for-privacy@centrala.kbsa...
Bêdê wdziêczny. jw73
Reply to
jw73
Potwierdzam Nashorn, Elefant/Ferdynant, Jagdpanther i Tiger II u¿ywa³y tej samej amunicji typów Pzgr39-1 i Pzgr40/43.
Marek
Reply to
Marek Jaszczolt

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.