[RC] MVVS 15cm

Witam,
Czy kto¶ z Szanownych Kolegów u¿ytkuje takowy?
S³ysza³em, ¿e ta 15 to bardziej "wydr±¿ona" 13 - w zwi±zku z tym ma
os³abion± konstrukcjê przy wiêkszej mocy...
---------------------------------
pozdrawiam
Krzysztof Hilbrycht
formatting link

---------------------------------
Reply to
khpmodel
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.