pakiet

Witam,
mia³em pakiet akumulatorków 6x1.2V 600mAh(w takiej seledynowej koszulce),
zorganizowa³em sobie taki sam pakiet z firmy hanluj±cej tylko
akumulatorkami, zrobili go i .... straszna lipa.Akumulatory dzia³aj± tylko
parê sekund...
Odda³bym im , ale czy nie zrobiê gafy jakiej¶ i czy do modeli nie powinno
byæ specjalnych akumulatorków.
Sorki za lamerskie pytanie.
A tak wogóle to s± NiMh
Reply to
Michael
Loading thread data ...
Do RC musz± byæ akumulatory wysokopr±dowe, s± to dedykowane akumulatorki do zastosowañ RC b±d¼ czêsto adaptuje sie dla celów modelarskich akumulatorki przemys³owe. Standardowe akumulatory maj± zbyt ma³± wydajno¶æ pr±dow± podczas roz³adowania, zbyt du¿a rezystancje wewnêtrzn±. A z jakich akumulatorów jest z³ozony Twój pakiet?
Pozdrawiam Darek
Reply to
Darek
Użytkownik Michael napisał:
a w czym ? sterowany samochodzik? szybowiec? lodka?
Reply to
AlexY
Witam
"Michael" snipped-for-privacy@polbox.com.pl> napisał:
Nie wiem czy to to samo zjawisko ale zdarzyło mi sie parę razy, że swieżo kupione akku NiMh złozone w pakiet zachowywały sią jak "drewno". Ładowarka Pulsar włączona w tryb formowania najpierw, jak zwykle, usiłowała je rozładować. Po kilku sekundach meldowała, że napiecie osiągnęło skrajnie niski poziom po czym chciała pakiet naładować. Po kilkunastu sekundach wyłączała ładowanie i koniec. Rozpoznawała przy tym np. 2 cele chociaż pakiet miał ich 8. Akumulatory były po prostu całkowicie puste. Pomaga dopiero w Pulsarze wymuszenie ładowania funkcją "wymuszonu start". Następnie recznie koryguję ilość cel do rzeczywistej i ładuje ok 1/3 pojemności małym prądem 0,1 C. Dopiero wtedy włączam zwykłe formowanie na co najmniej 4 cykle. Co ciekawe akumulatory w pierwszym cyklu przyjmują nawet do 160% nominalnej pojemności po czym w każdym następnym cyklu przyjmują i oddają coraz mniej energii i ok. 4 cyklu osiagają pojemność znamionową. Tak przygotowane akumulatory odpłacają sie znakomitymi parametrami w późniejszym użytkowaniu. Jeżeli mnie spytasz jak to zrobić nie mając ładowarki Pulsar to odpowiem, że nie wiem. Kupić Pulsara ;-) Pozdrawiam Marek Popów Latające RC
Reply to
Marek Popów
Hej Na podobne zachowanie pomaga³o te¿ ³adowanie Pulsarem w trybie reflex Mia³em tak z pakietem NiMh w nadajniku Graupnera
Reply to
mRqS
pakiet ¶migaæ mia³ w motoszybowcu
U¿ytkownik "mRqS" <mrqs@USUNTO_buntownik.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:diecua$ck9$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
Michael
Cze¶æ,
To normalne i uzasadnione. £adowarka rozpoznaje ilo¶æ ogniw po napiêciu zmierzonym na pakiecie. Je¶li pakiet jest skrajnie roz³adowany lub na³adowany, to rozpoznanie automatyczne mo¿e byæ nieprawid³owe. Trzeba wtedy skorygowaæ ilo¶æ ogniw rêcznie, przed rozpoczêciem procesu.
Co do problemów z prawid³owym na³adowaniem nowych ogniw niklowych, w pierwszym cyklu, to dotyczy on chyba wszystkich szybkich ³adowarek. Spotka³em siê z takim zachowaniem zarówno w przypadku obu Pulsarów jak np. ACE. Chodzi o to, ¿e zastosowany w szybkich ³adowarkach algorytm Delta Peak, nie radzi sobie w przypadku pierwszego ³adowania ogniwa bardzo niskim pr±dem, na granicy rozdzielczo¶ci ³adowarki. W Pulsarze 1 to jest 0.1A, a P2: 0.2A. Je¶li zwrócisz uwagê na przebieg napiêciowy ³adowania, okazuje siê, ¿e w powiêkszeniu jest on pofalowany. Nak³ada siê na to trudno¶æ utrzymania stabilnego pr±du przez ³adowarkê, na tak niskim poziomie, oraz prawdopodobnie jaka¶ przyczyna chemiczna, bo ju¿ w drugim cyklu ³adowania wykres zwykle siê wyg³adza. W wyniku powy¿szych czynników bywa, ¿e takie wachniêcie napiêcia na akumulatorze zostanie przedwcze¶nie zinterpretowane jako delta peak i ³adowanie zostaje przerwane. Metod przeciwdzia³ania jest kilka. Je¶li oprogramowanie ³adowarki ma tak± mo¿liwo¶æ, mo¿emy zwiêkszyæ warto¶æ spadku napiêcia, jakie bêdzie dla ³adowarki oznacza³o delta peak. Mo¿emy ustawiæ czas lub ilo¶æ mAh po jakich wogóle bêdzie badany punkt delta peak, lub przy braku obu mmo¿liwo¶ci programowych, nale¿y po prostu zwiêkszyæ pr±d jakim formujemy ogniwa. Z mojego do¶wiadczenia: zwykle powy¿ej 0.3A problem ustêpuje. Jest jeszcze jedna mo¿liwa przyczyna, je¶li zjawisko przedwczesnego przerwania ³adowania pojawia siê mimo tych zabiegów, nale¿y poprawiæ po³±czenie pakietu z ³adowark±. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
mam ³adowarkê sieciow± oraz samochodow± o symbolu 2030.W samochodowej moge ustawiæ tylko typ ogniwek i pojemno¶æ. Spróbujê na³adowac je sieciow±.
U¿ytkownik "Robert 'Heyoan' Gadomski" <robspam1@SKASUJTO!reebok.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:difpnr$2ke$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
Reply to
Michael
Użytkownik Michael napisał:
czyli musi byc wydajny pradowo moze ogniwa nie sa wyrownane zainteresuj sie ostatnio modnym na grupie balancerem albo jak masz mozliwosc uformuj kazde ogniwo osobno
Reply to
AlexY

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.