Co to jest ??? "ZAWODY SAMOLOTOWE IV EDYCJA MOTOLOTO po raz pierwszy w Bieszczadach "

Co¶ takiego jest organizowane w Weremienu k.Leska(ja mieszkam w Lesku)
Tak± informacjê znalaz³em na stronie
formatting link
ju¿ nie zd±¿ê dojechaæ tam rowerem ;-(
Reply to
Paco
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.