[RC] - Przetwornica - po raz ostatni

Witam,
Nie bijcie :( To ju¿ ostatni raz.
Po prostu temat mnie wci±gn±³ wiêc go dalej zg³êbiam - tzn. zgooglam :)
Dzi¶ krótko, bez emocji i rzeczowo.
Poza schematem z AVT
398
formatting link
znalaz³em w sieci inny schemat przetwornicy na TL497 z dodatkiem teorii, a
nawet arkuszem XLS do przeliczania warto¶ci elementów.
Oto link:
formatting link
okazji mam 4 pytania do specjalistów (mo¿e to trochê NTG ale w¶ród nas
zainteresowanie tematem by³o spore, na pl.misc.elektronika te¿ pos³a³em):
1. Gdzie w sieci mogê znale¼æ parametry rdzeni toroidalnych RP z ferrytu
F2001 (chodzi mi konkretnie o AL dla RP 40x24x12 - wbrew informacjom z
googla na rdzeniu nie by³o to podane - chcia³bym sprawdziæ jak± indukcyjno¶æ
ma ta moja cewka. Mam informacjê dla RP 20x12x6 te¿ z F2001 - dla niego
AL=1220. Mo¿na to jako¶æ przeliczyæ na wiêkszy rdzeñ?)
2. Zgodnie z waszymi radami postanowi³em poeksperymentowaæ i zmniejszyæ
straty na tranzystorze (tym razem obi±¿eniem s± 2 ¿arówki samochodowe 12V).
Zmieni³em BUZ10 na IRFP064 (RDSon=0.006 - lepszego w Gdañsku nie znalaz³em)
ale nadal grzeje siê. Zmieni³em te¿ uk³ad sterowania bramk± na podany w ww.
linku ale bez wiêkszej poprawy.
Czy mo¿e to byæ kwestia za niskiego napiêcia Vgs i tranzystor nie otwiera
siê ca³kowicie (zdaje siê ¿e Teos mia³ tego typu problem z regulatorem)?
Póki co nie mam dostêpu do oscyloskopu, wiêc sam nie mogê sobie na to
pytanie odpowiedzieæ. Pomiar miernikiem chyba nie ma tu sensu.
3. Zauwa¿y³em ¿e poprawê sprawno¶ci (tj. zmniejszenie siê pr±du pobieranego
przy nie zmienionym obci±¿eniu przetwornicy) przynosi zmniejszenie rezystora
roz³adowujacego tranzystor (w³±czony miêdzy G i S). Oba linki podaj± na
sztywno warto¶æ 1k, tymczasem wsadzenie tam 680 daje du¿± poprawê. Czy to
tak bezkarnie mo¿na sobie zmieniæ?
4. Nigdzie nie mogê znale¼æ informacji o optymalnym doborze czasu Ton w
uk³adach na TL497. Podany jest tylko zakres od 20 do 150uS. Czy ma to jakie¶
du¿e znaczenie. Ja mam teraz ok 50us zgodnie z pierwszym schematem. Drugi
podaje 20us.
O kurcze, mia³o byæ krótko, ale nie wysz³o...
Pozdrawiam,
Adam Nied¼wiadek
Reply to
Adam Niedzwiadek
Loading thread data ...
Moze ja nie specjalista, ale z tego co wiem:
Zmniejszenie wartosci poprawia warunki pracy tranzystora (szybciej sie zamyka) ale bardziej obciaza wyjscie TL497. Jesli prad pobierany z n8 miesci sie w dopuszczalnych parametrach, to raczej bez problemu pozdr Darek_J
Reply to
Darek_J
Witam,
Dok³adnie tak samo sobie pomy¶la³em. TL497 ma wbudowany tranzystor do wyj¶ciowy z obci±¿alno¶ci± do 0.5A. Czyli przy Vcc 12-13V mo¿na by teoretycznie daæ rezystor nawet 30ohm.
Pozdrawiam, Adam Nied¼wiadek
Reply to
Adam Niedzwiadek
U¿ytkownik "Adam Niedzwiadek" snipped-for-privacy@stgambit.gda.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bgqdvs$2v0$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Witam
Polecam stronê :
formatting link
Piotrek
Reply to
Max

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.