instrukcja po polsku do sanwa 8000

Czy ma kto¶ polsk± instrukcjê do Sanwy RD-8000?
Je¶li tak, to czy móg³by mi przes³aæ j± na priva lub wskazaæ miejsce gdzie
takow± znajdê.
pozdrawiam
W.Fr±czek
wfraczek[skasuj]@astercity.net
Reply to
V
Loading thread data ...
Na pro¶bê kolegów zeskanowa³em swoj± instrukcjê do Sanwy RD6000. Mogê j± udostêpniæ, ale ca³o¶ci nie dam rady przes³aæ na maila, poniewa¿ po spakowaniu wychodzi jakie¶ 12 ton (MB).
Chêtnie umieszczê na jakim¶ FTP, je¿eli kto¶ u¿yczy. Podamy wszystkim link i bêdzie sobie mo¿na ¶ci±gaæ.
PS. Mam nadziejê, ¿e nie naruszê praw autorskich. Importerowi zale¿y chyba na popularyzowaniu tej aparatury :)
Pozdrawiam, Lukasz
Reply to
Lukasz Stela
Instrukcjê do Sanwy RD6000 umie¶ci³em na stronie mojej firmy pod adresem:
formatting link

Do przegl±dania plików graficznych polecam IrfanView:
formatting link

Lukasz
Reply to
Lukasz Stela

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.