Plany modelarskie kutra torpedowego klasy "DARK"

Witam serdecznie !!!
Rozpoczynam budowê modelu redukcyjnego kutra torpedowego "DARK" i poszukujê
w/w planów modelarskich.
Mam kopie planów która by³a zamieszczona w modelarzu Nr 5 z 1981 roku, mo¿e
znacie ciekawe strony intenetowe na w/w temat.
Przeszuka³em Net i uda³o mi siê znale¼æ kilka stron ale niewiele wnosz±cych.
równierz poszukujê kontaktu z Panem Jackiem ¦witalskim na stronie
formatting link

pokaza³ przepiêknie wykonany model kutra, adres e-mail który zosta³ tam
umieszczony jest nie aktualny.
Reply to
Darek05
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.