Conrad.pl - serwa Top-Line ES-03, bledne dane

Witam,
Szukaj±c tanich serv natkn±³em siê na serva Top-Line w Conrad.PL.
Wybra³em model ES-03 s±dz±c, ¿e s± zamiennikiem Hitec HS-81.
Kierowa³em siê parametrami podanymi na polskiej stronie Conrada.
Cytat:
"Dane techniczne: Wymiary (d³.x szer. x wys.): 30 x 13 x 30 mm; Waga: 17 g;
Czas nastawiania 4,8V/6V : 0,14 sek./--; Moment nastawienia 4,8V/6V: 15
Ncm/--;"
Niestety, to co otrzyma³em nie odpowiada opisowi. Sprawdzi³em na Conrad.DE
i tam s± podane ca³kiem inne dane, cytat:
Abm.: (L x B x H) 25 x 12 x 27 mm Gewicht: 13 g Stell-Moment bei 4,8 V: 15
Ncm Stell-Zeit bei 4,8 V: 0.14 s
Co odpowiada rzeczwistym parametrom tego co otrzyma³em poczt±.
Jednak¿e nie jest to ju¿ HS-81 a co¶ pomiêdzy 81 a 55. Pech.
To tyle, jakby kto¶ kupowa³ w Conradzie, to radze porównaæ parametry ze
stron± niemieck±.
Pozdrawiam,
Adam
Reply to
Adam Wieczorek
Loading thread data ...
Witam
U¿ytkownik "Adam Wieczorek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ek1lk1$ihs$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Mo¿e czego¶ nie doczyta³em, ale nie bardzo rozumiem czym siê martwisz. Najwa¿niejsze parametry, czyli moment i szybko¶æ siê zgadzaj± z tym czego oczekiwa³e¶, natomiast masa i wymiary s± mniejsze. Tylko siê cieszyæ ;-)
Nadal nie rozumiem. Dosta³e¶ serwa l¿ejsze, a tak samo szybkie i mocne jak w polskim opisie. To mi³a niespodzianka. Je¿eli w modelu masz ju¿ gniazdo pod te wymiary z polskiej oferty czy pod HS-81, to faktycznie jest niedogodno¶æ ale my¶lê, ¿e bez problemu zrobisz drobn± przeróbkê i serwo wpasujesz.
Reply to
invalid unparseable
...
Hmm... czy ja wiem. Dla zasady wola³bym aby to co zamawiam by³o tym co dostaje oraz ¿eby niemiecka firma prowadz±ca dzia³alno¶æ na polskim rynku zachowa³a niemiecki profesjonalizm którego w tym wypadku nie widzê. Z drugiej strony (ze wzglêdu na cenê) wiem, ¿e to jaka¶ chiñska podróbka. Jakby ta podróbka by³a 1:1 to bym chyba by³ spokojniejszy. Ale za pó³ ceny dostaæ co¶ co jest mniejsze i l¿ejsze... co¶ tu ¶mierdzi :)
Nie bêdê tego wiêcej roztrz±saæ, posta zamie¶ci³em informacyjnie.
Pozdrawiam
Reply to
Adam Wieczorek

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.