HLG/DLG dla wszystkich oraz F5B

Cze¶æ Wszystkim,
Przypominam - uprzejmie - o organizowanych zawodach maj±cych na celu
popularyzacjê modelarstwa RC, choæ nie tylko. Wszyscy chêtni (posiadaj±cy
licencjê modelarza lub polisê OC od szkód wyrz±dzonych modelem lataj±cym)
mog± spróbowaæ swych umiejêtno¶ci w konkurencji modeli szybowców wyrzucanych
z rêki kl. F6D FAI "WAG".
Licencja modelarza (wa¿na na rok bie¿±cy) jest natomiast konieczna aby wzi±æ
udzia³ w rozgrywanych jednocze¶nie zawodach modeli lataj±cych z napêdem
elektrycznym kl. F5B zaliczanych do punktacji Pucharu Polski 2005.
W przerwach technicznych przewidujemy mo¿liwo¶æ zaprezentowania modeli
innych klas, oczywi¶cie wymagamy dyscypliny w zakresie pracy nadajników i
ich deponowania w czasie trwania konkurencji.
Zapraszam do Morzychny k/ D±browy Tarnowskiej w dniach 21 - 22 maja br.
Istnieje mo¿liwo¶æ przyjazdu i zakwaterowania ju¿ w dniu 20 maja.
Dzi¶ mija - zapisany w regulaminie - termin nadsy³ania zg³oszeñ, proszê aby
wszystkie wp³ynê³y najdalej do wtorkowego (17,05,05) poranka na mój
(szczegó³y:
formatting link
mail lub telefon, Jurek przez chorobê
(serducho) zosta³ - niestety - wy³±czony z przygotowania tej imprezy.
Reply to
Renart F.
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Renart F." snipped-for-privacy@autograf.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:d5vouc$g99$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Cze¶æ. Du¿o zdrowia dla Jurka i szybkiego powrotu do zdrowia ¿yczy Andrzej Grodzki
Reply to
Andrzej

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.