Zawody "spawarek" F5B oraz HLG/DLG

Serdecznie zapraszamy, wszystkich pasjonatów i sympatyków, na organizowane
po raz kolejny zawody modeli szybowców z napêdem elektrycznym F5B oraz
szybowców wyrzucanych z rêki (HLG, DLG) klasy F6D FAI WAG (poprzednio F3K)-
zaliczane do Pucharu Polski 2005.
poni¿ej szkic programu, szersze informacje na stronie Organizatora, mailem
lub telefonicznie.
PROGRAM
zawodów do PUCHARU POLSKI w klasie Modeli Szybowców
z Napêdem Elektrycznym F5B, F6D FAI WAG
Morzychna 21-22 .05.2005 r.
Zawody zostan± rozegrane na l±dowisku w Morzychnie k/D±browy Tarnowskiej
woj.ma³opolskie.
Obowi±zuj± aktualne licencje sportowe modelarza na rok 2005 / nie koniecznie
/
ale konieczne jest ubezpieczenie indywidualne OC .
Zg³oszenia do zawodów (pisemne, telefoniczne lub elektroniczne) z podaniem
imienia i nazwiska zawodnika, klasy w której bêdzie startowa³ i aktualnego
numeru licencji - prosimy kierowaæ tylko i wy³±cznie na poni¿sze adresy:
Jerzy Mazgaj
33-100 Tarnów ul. Brodziñskiego 21/4
0-14 621-46-97
e-mail: snipped-for-privacy@poczta.onet.pl GG 1602424
Renart Fl±dro 33-102 Tarnów ul.Sadowa 11a
0-14 626-48-50
e-mail: snipped-for-privacy@autograf.pl GG 437621
w nieprzekraczalnym terminie do 12.05.2005r. (ze wzglêdów organizacyjnych).
Zg³oszenie po tym terminie spowoduje wzrost op³aty startowej.
W/w udzielaj± te¿ bli¿szych informacji na temat rezerwacji noclegów i
dojazdu do miejsca rozgrywania zawodów. Noclegi Hotelik LKS Odporyszów
wzglêdnie gosp Agro.
Mo¿na przyjechaæ 20.05 w godzinach popo³udniowych
Op³ata startowa wyniesie orientacyjnie ok. 30z³.
- faktyczna bêdzie uzale¿niona od ilo¶ci zawodników, kosztów ubezpieczenia
imprezy i obsady sêdziowskiej.
21.05.2005r. - sobota
do godz. 09:45 - rejestracja zawodników w sekretariacie zawodów
(sekretariat czynny od godz.08:00)
11:00 - Uroczyste Otwarcie zawodów
11:30- 15:00 - 3 kolejki lotów w klasie F5B, F6D FAI
16:00- 19:00 - dalsze kolejki konkurencji
22.05.2005r. - niedziela
09:00 - 14:00 - 2 kolejki lotów w klasie F5B, F6D FAI WAG
14:00 - 16:00 - zakoñczenie zawodów, og³oszenie wyników.
Organizatorzy zastrzegaj± sobie mo¿liwo¶æ wprowadzenia korekt czasowych dot.
wybranej klasy przed zawodami lub w trakcie trwania zawodów w celu
sprawniejszego ich przeprowadzenia po wcze¶niejszym uprzedzeniu zawodników i
ewentualnym uzgodnieniu zmian. Podczas zawodów prowadzona bêdzie wyrywkowa
kontrola parametrów technicznych modeli wg obowi±zuj±cych przepisów.
Z modelarskimi pozdrowieniami
Organizatorzy KMLiK AVIA Tarnów
formatting link
Reply to
Renart F.
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.