kleje do tkanin

Czesc,
Czym i jak przykleiæ mo¿na jedwab naturalny do kartonu, tak, ¿eby klej nie
przechodzi³ przez tkaninê? Pytanie dotyczy te¿ podklejania papierem
cienkich tkanin naturalnych.
Przyklejanie na odwrocie zawiniêtych brzegów tkaniny nie wchodzi w rachubê
pozdr.
Alina
Reply to
Alina
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.