Kluby modelarskie

Witam
Wiele, wiele lat temu chodzi³em do tzw. klubu modelarskiego w mojej szkole.
Obecnie znów chcê siê pobawiæ w modelarstwo i siê zastanawiam czy co¶
takiego istnieje? Chodzi mi o wymianê do¶wiadczeñ, mo¿e jakie¶
wspó³u¿ytkowanie dro¿szych narzêdzi, itp...
Pzdr
Erni
Reply to
Ernst
Loading thread data ...
Na szczê¶cie s± jeszcze inne firmy w Polsce, ni¿ Aeroklub. Np. W Krakowie w NCK. Tylko najpierw musisz napisaæ, z jakiego jeste¶ rejonu.
Reply to
Lukasz
Lista na stronie, którą podałem, zawiera nie tylko modelarnie aeroklubowe. Krakowskie NCK, o którym pisze Łukasz też jest w tym wykazie.
Reply to
Paweł Pracki
No to widzê, ¿e s± wszêdzie - w ca³ej polsce z wyj±tkiej trójmiasta gdzie mieszkam ;( Pzdr Erni
Reply to
Ernst
U¿ytkownik "Lukasz" snipped-for-privacy@poczta.onet.WYTNIJpl> napisa³ w wiadomo¶ci news:es2226$3jk$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Je¶li s±, a Ty o nich wiesz , nic ³atwiejszego ni¿ zrobic wykaz o podobnej proweniencji jak aeroklubowy i zamie¶ciæ na której¶ ze stron i u¶wiadomiæ to chêtnym , co by ludziska nie b³±dzili. Wyczu³em ,¿e masz pretensje o to ¿e zosta³y podane "aeroklubowe" , a Ty nie lubisz Aeroklubu - czy sie mylê ? Nigdy w Polsce nie bêdzie zgody ?
Reply to
jerzy
Wykaz jest bardzo dobry. Przyznajê racjê. Równie¿ NCK tam jest.
Nie mam pretensji. Strona aeroklubu, wiêc nic dziwnego, ¿e s± tam tylko zrzeszone w AP.
Tak, to prawda. Uwa¿am, ¿e tego rodzaju kluby, spó³dzielnie itp. (wszystko, co ma prezesa) powinny zostaæ zlikwidowane i na ich miejsce powstaæ inne dzia³aj±ce na innych zasadach (po¿ytku publicznego?). Nawet chêtnie uczestniczy³bym w budowaniu czego¶ nowego. Jakiego¶ Zrzeszenia Modelarzy Polskich. AP od zawsze jawi mi siê jako ostoja PRL i republika kolesiów.
Czemu? Przyk³adem ostatnie perypetie z zarz±dem Sekcji Modelarskiej i zagarniêtymi jakimi¶ pieniêdzmi (g³ownie dlatego nie chcê AP p³aciæ sk³adek).
Odrzuca mnie, gdy mistrz kraju w jednej z kategorii na pytanie "czy w takim razie jedziesz na mistrzostwa Europy?" odpowiada: "jasne, jak sfinansujê delegacjê sobie i jeszcze ze dwóm osobom z zarz±du. Niestety nie staæ mnie na tyle biletów, wiêc nie pojadê". Bardzo z tego powodu ¿a³ujê, ¿e taka firma ma monopol na wszelkie zawody. Taka "koncesja" powinna byæ moim zdaniem np. przydzielana na zasadzie np. konkursu np. na 5 lat. pewnie z tego powodu wspaniale rozwijaj± siê wszelkie pikniki i zloty modelarskie.
Odrzuci³o mnie ostatnio, gdy podczas jakiej¶ rozmowy instruktor modelarstwa wyra¿a³ siê o jakim¶ m³odym modelarzu i ogólnie o swojej modelarni jako o "zbitku debili, ¿e nie potrafi± zrozumieæ prostej rzeczy" i ¿e wogóle najchêtniej to by ch³opakowi przywali³. Tacy instruktorzy w trybie natychmiastowym powinni porzuciæ tê prace i ju¿ do¿ywotnio tego nie robiæ. Uwa¿am, ¿e to czarna owca w¶ród rzeszy ¶wietnych instruktorów, ale jednak takie rzeczy widzê.
Odrzuci³o mnie 20 lat temu, gdy z ramienia modelarni osiedlowej chcia³em startowaæ w jakich¶ lepszych zawodach. Tam niestety nie by³o mo¿liwo¶ci (nie najlepszy instruktor). Wybra³em siê do flagowej modelarni aeroklubowej (na Zdrowej w Krakowie) z pro¶b±, "czy móg³bym siê zapisaæ i korzystaæ z Waszej modelarni?". A tam dwóch starszych panów powiedzia³o mi: "sp..aj" (w domyslnie: "to nasza modelarnia"). A by³y to czasy, gdy balsê, silniki, aparaturê inn± ni¿ Pilot mozna bylo zdobyæ tylko przez modelarniê.
Od tamtego czasu d³ubiê w domku, a ostatnio za³o¿y³em sobie - jak to Roh nazywa - "kolejn± tajn± modelarniê".
Nie obra¿aj siê Jurku, bo wiem, ¿e jeste¶ goracym zwolennikiem AP i osobi¶cie mam do Ciebie wielki szacunek. Ale AP po prostu nie lubiê.
Reply to
Lukasz
U¿ytkownik "Lukasz" snipped-for-privacy@poczta.onet.WYTNIJpl> napisa³ w wiadomo¶ci news:es3fjt$afu$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Ja sie nie obra¿±m tylko z calych si³ d±¿e do integracji ¶rodowiska , albowiem jest tak - póki co - ¿e w ¶wiatowej Organizacji Lotniczej FAI mo¿e uczestniczyæ jedna organizacja narodowa .Zatem je¶lki chcemy istnieæ w ¿yciu sportów lotniczych- jeste¶my skazani na AP / albo wzorem ostatniego roku -Polska przyk³±dem dla ¦wiata - rozpieprzyc wszystko co jeszce funkcjonuje - a z budow± nowego 0000 to sie jeszce oka¿e jak wszystko u nas - najwa¿niejsze - ROZPIEPRZYÆ. Ale wracaj±c do AK - ja te¿ mam takie sobie a nawet nie za dobre wspomnienia a to z Pobiednika , a to z modelarni , ale szczêsciem nie by³em im podporz±dkowany - wola³em ¶rodowisko mieleckie . Nie mniej jednak tak by³o - wiem . Uwa¿am natomiast ¿e trzeba by³o zrobic tak jak Andrzej S. poszed³ i tyle ale z "a³roklubu" nie wyst±pi³ , albo zrobiæ porz±dki jakie¶ 20 lat do ty³u - choc by³o to trudne A co do sytuacji obecnej - taka jak jest byæ nie mo¿e , by sobie towarzystwo lata³o byle gdzie i byle czym i za nic nie odpowiada³o a mia³o pretensje do wszystkiego i wszystkich - zapraszam do dyskusji , ale juz na priv
Reply to
jerzy
U¿ytkownik "Lukasz" snipped-for-privacy@poczta.onet.WYTNIJpl> napisa³ w wiadomo¶ci news:es3fjt$afu$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Cze¶æ.
Nie do £ukasza, tylko tak ogólnie o AP, Polsce i.t.p. (wed³ug mnie).
Mnie Polska po okr±g³ym stole jawi siê jako ostoja PRL-u i republika kolesi, wiêc AP jako jej czê¶æ nie odbiega³ od ca³o¶ci, tak samo jak np.PZPN i.t.p. Natomiast ani spó³dzielczo¶æ, ani AP nie s± wytworami PRL-u ich korzenie siêgaj± o wiele dalej w czasie i dlatego nale¿y siê zastanowiæ czy warto r¿n±æ w pieñ ? Ju¿ to pisa³em na forum MLiK , ¿e bardziej korzystne jest odebranie tych organizacji kolesiom i przebudowa na organizacje po¿ytku publicznego z prawdziwego zdarzenia. Natomiast budowa czego¶ nowego obok AP to przedsiêwziêcie ogromne ! kosztowne ! i d³ugotrwa³e, sk±d we¼miemy pieni±dze na stworzenie porównywalnej lotniczo-modelarskiej bazy w ca³ej Polsce, takiej jak± ma teraz AP (tyle lotnisk, budynków,sprzêtu). Tak naprawdê g³oszenie tworzenia czego¶ nowego obok AP to woda na m³yn tych, którzy mo¿e celowo chc± doprowadziæ do zlicytowania AP, ma³o mamy w Polsce takich przypadków. Wtedy ca³y maj±tek zmieni w³a¶ciciela, nie bêdzie ju¿ nasz± publiczn± w³asno¶ci± tylko w³a¶nie trafi w r±czki kogo? Ale¿ oczywi¶cie kolesi, nowych w³a¶cicieli Polski, mo¿e o to idzie prawdziwa gra od lat ?
Dlatego zachêcam wszystkich "uczciwych inaczej" bo ci co rz±dz± te¿ twierdz± ¿e s± uczciwi, do spojrzenia na AP inaczej:
to jest wasza w³asno¶æ od pokoleñ !!!, nie widzê najmniejszego powodu aby oddawaæ j± komu¶ w prezencie.
Pozdrawiam wszystkich,
szczególnie gor±co pozdrawiam Jerzego i zdrowia ¿yczê.
Andrzej
Reply to
Andrzej

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.