2 regulatory

Witam!
Czy po pod³±czeniu do odbiornika 2 ró¿nych regli do ka¿dego po jednym aku i
da ró¿ne silniki czy co¶ mo¿e siê staæ?
Reply to
Hubold
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Hubold" snipped-for-privacy@neostrada.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:es1vve$lp9$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Mo¿e, je¿eli ich BEC'e bêd± dawa³y ró¿ne napiêcia. W takim wypadku z wtyczki jednego z regulatora usuwa siê przewody zalicaj±ce, a zostawia jedynie sygna³owy
Reply to
Vex

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.